โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้บ้านคุณ

โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ

เมื่อ 21 ปีที่แล้ว พ.ศ.2539 ลูกชายของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัยดรุณแห่งนี้ ได้มีอายุเกณฑ์จะเข้าเรียนอนุบาล และกำลังมองหาสถานศึกษาต่างๆ แต่ก็ยังไม่ถูกใจที่ไหนเลยซักแห่ง… บวกกับที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณแห่งนี้ (อำเภอสันทราย) จึงเกิดความคิดที่ว่า อยากจะก่อตั้งสถานศึกษาขึ้นมาเอง และจะให้ลูกชายเป็นเด็กนักเรียนคนแรกของโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ…

นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย และอำเภอดอยเก็ต โดยส่วนน้อยจะเป็นเด็กในอำเภอเมือง

การเรียนการสอนของโรงเรียนวัยดรุณนั้นจะรับครูที่จบจากหลักสูตรครุศาสตร์ เอกปฐมวัย/อนุบาลเท่านั้น โดยชั้นเตรียมอนุบาลจะมีอยู่ทั้งหมด 4 ห้องเรียน อนุบาลหนึ่งจะมีจำนวน 5 ห้อง และอนุบาลสองถึงอนุบาลสามจะมีจำนวน 4 ห้อง แต่ละช่วงชั้นจะมีนักเรียนประมาณ 30 – 35 คน และทางโรงเรียนจะมีให้เลือกอยู่ 3 หลักสูตร สำหรับการเรียนการสอน และมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเทอมที่ต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้


ค่าใช้จ่ายในชั้นเตรียมอนุบาล จะอยู่ที่ 15,500 บาทต่อหนึ่งเทอม โดยมีครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย 2 คนในแต่ละห้อง (รวมทั้งหมด 3 คน ประจำการดูแลเด็ก)

ค่าใช้จ่ายในชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสาม หลักสูตรปกติจะมีค่าใช้จ่าย 16,500 บาท ต่อเทอม และมีครูประจำชั้นคอยดูแลพร้อมครูผู้ช่วยอีกห้องละ 1 คน รวมเป็น 2 คนต่อหนึ่งห้อง

สำหรับหลักสูตร English Program จะมีค่าใช้จ่ายต่อเทอมคือ 18,500 บาท โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่มาสอนประจำ ณ โรงเรียนแห่งนี้ เข้ามาเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆ


และหลักสูตรสุดท้าย Bilanguage Program โปรแกรมเรียน 2 ภาษา จะมีค่าใช้จ่ายต่อเทอม 26,500 บาท เน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพิ่มเข้าไปในหลักสูตร

โรงเรียนแห่งนี้จะเปรียบเด็กทุกคนให้เสมือนเป็นผ้าที่ขาวสะอาด ให้ครูทุกคนในโรงเรียน ทั้ง 46 คน คอยแต่งแต้มสีสันลงไปในผ้าขาวแต่ละผืน… ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือ เด็กทุกคนมีความบริสุทธิ์ และต้องการการอบรมสั่งสอนที่ดีในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดพัฒนาการศักยภาพที่ดีที่สุดให้เด็กทุกๆคน ทางโรงเรียนจะเน้นให้เด็กทำกิจกรรมและมีความกล้าแสดงออกในส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ร่วมกันกับครูและเพื่อนนักเรียน เพื่อกระตุ้นจินตนาการและความสามารถของเด็กแต่ละคนให้มากขึ้น

การรับส่งเด็กนั้น หลังจากที่เด็กหลับพักผ่อนในช่วงเวลา 12.00 – 14.00 น. และเลิกเรียนในเวลา 15.00 น. ให้ผู้ปกครองมารับส่งได้ทั้ง 3 ประตูรอบโรงเรียน แต่ละประตูจะมีครูคอยเฝ้า ใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการรับส่ง โดยผู้ปกครองสามารถมารับบุตรหลายได้ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น.

Relate Posts :