แถลงการณ์รัฐบาลสาธารณรัฐอิน โดนีเซีย เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

 • รัฐบาล อินโดนีเซีย ได้มีการติดตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด
 • เนื่องจากมีประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลแนะนำให้ประชาชนชาวอินโดนีเซียให้งดการเดินทางออกนอกประเทศหากไม่จำเป็น
 • ในกรณีที่ชาวอินโดนีเซียกำลังเดินทางระหว่างประเทศนั้น แนะนำให้รีบกลับประเทศอินโดนีเซียโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเดินทางอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น
 • เนื่องจากมีหลายประเทศออกนโยบายงดการเคลื่อนย้ายประชากร รัฐบาลจึงขอให้พลเมืองชาวอินโดนีเซียติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดผ่าน Safe Travel Application หรือติดต่อสายด่วนสถานทูตอินโดนีเซียที่ใกล้ที่สุด
 • รัฐบาลอินโดนีเซียยกเลิกนโยบายยกเว้นวีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้น (short-stay visit) การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) และ การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้เดินทางจากทุกประเทศในการยื่นขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า (diplomatic and service visa free facilities) เป็นเวลา 1 เดือน
 • ชาวต่างชาติหรือนักเดินทางที่ต้องการมาเยือนประเทศอินโดนีเซียจะต้องได้รับอนุญาตการตรวจลงตราหรือวีซ่าจากเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียตามจุดประสงค์ในการเดินทาง และในการยื่นขอวีซ่าจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยหน่วยงานสาธารณสุขจากประเทศนั้น ๆประกอบ
 • นอกจากนี้ นโยบายเฉพาะของแต่ละประเทศมีดังนี้

ประการแรก มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนยังคงมีผลบังคับใช้ตามคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563


(https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-update-pemulangan-wni-dari-wuhan-serta-kebijakan-pemri-mengenai-pendatangtraveler-dari-rrt) และกฎระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหมายเลข 7 ของปี 2020 (https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07-PERMENKUMHAM_NOMOR_7_TAHUN_2020_TENTANG_PEMBERIAN_VISA_DAN_IZIN_TINGGAL_DALAM_UPAYA_PENCEGAHAN_MASUKNYA_VIRUS_CORONA.pdf) 


 • ประการที่สอง มาตรการสำหรับผู้มาเยือนจากเกาหลีใต้ เมืองแทกู และจังหวัดคย็องซังเหนือ ยังคงมีผลบังคับใช้ตามคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันที่ 5 มีนาคม 2563 (https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-government-policy-on-the-development-of-covid-19-outbreak)  
 • ประการที่สาม  ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยว / นักเดินทางที่เดินทางไปยังประเทศต่อไปนี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย: 
 • อิหร่าน 
 • อิตาลี 
 • วาติกัน 
 • สเปน 
 • ฝรั่งเศส 
 • เยอรมัน 
 • สวิสเซอร์แลนด์ 
 • สหราชอาณาจักร
 • ประการที่สี่ นักท่องเที่ยว / นักเดินทางทุกคนจะต้องกรอกและส่งใบรับรองการแจ้งเตือนสุขภาพ (Health Alert Certificate) ไปยังสำนักงานกักกันสุขภาพ (Health Quarantine Office) เมื่อเดินทางถึงสนามบินอินโดนีเซีย
 • หากประวัติการเดินทางระบุว่าบุคคลได้เดินทางไปยังประเทศข้างต้นในช่วง 14 วันที่ผ่านมา บุคคลดังกล่าวจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศอินโดนีเซีย
 • ประการที่ห้า สำหรับประชาชนชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปยังประเทศข้างต้น ต้องทำการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมโดยสำนักงานกักกันสุขภาพเมื่อเดินทางมาถึง:
  • หากการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมได้แสดงอาการเบื้องต้นของ COVID-19 จะต้องทำการสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วันในสถานพยาบาลของรัฐ
  • หากไม่พบอาการเริ่มแรกแนะนำให้ทำการกักกันตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน
 • การขยายระยะเวลาการพำนักระยะสั้น (Short Visit Pass) สำหรับนักเดินทางต่างชาติที่อยู่ในอินโดนีเซีย ณ ปัจจุบัน และที่หมดอายุแล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 7 ปี 2563
 • การต่ออายุใบอนุญาตผู้พำนักสำหรับผู้ถือบัตรอนุญาตพักอาศัยชั่วคราว (KITAS) / บัตรอนุญาตพำนักถาวร (KITAP) และผู้ถือวีซ่าทูตและวีซ่าบริการที่อยู่ต่างประเทศและจะกำลังจะหมดอายุ จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนหมายเลข 7 ของปี 2563
 • มาตรการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคมเวลา 00.00 เวลาอินโดนีเซียตะวันตก (GMT + 7)
 • มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการชั่วคราวและจะมีการประเมินสถานการณ์ต่อไป

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

17 มีนาคม 2563

Relate Posts :