สพม.เขต 34 จัดการประชุมวิชาการ The Startup Education 360° : Secondary Educational Service Area Office 34Academic Symposium 2018 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.เขต 34 จัดการประชุมวิชาการ The Startup Education 360° : Secondary Educational Service Area Office 34Academic Symposium 2018 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 29 กันยายน2561 เวลา9.00น.นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาThe Startup Education 360° : SESAO 34 Academic Symposium 2018  พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง มองรอบด้าน 360° เพื่อการศึกษาไทยสู่สากล ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นเวทีระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่บูรณาการโครงการปีงบประมาณ 2561  ที่เชื่อมโยง องค์ความรู้และมวลประสบการณ์ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งมิติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความยั่งยืน

ซึ่งการประชุมวิชาการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

นายสิทธิชัย  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  กล่าว่าในนามประธานคณะกรรมการการดำเนินงาน การประชุมวิชาการ The Startup Education 360° : Secondary Educational Service Area Office 34 Academic Symposium 2018 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน)ได้ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดประชุมวิชาการ The Startup Education 360° : Secondary Educational Service Area Office 34 Academic Symposium 2018

เพื่อเป็นเวทีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่บูรณาการโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561  ที่เชื่อมโยง องค์ความรู้และมวลประสบการณ์ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ทั้งมิติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาชีพทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ จนเกิดนวัตกรรมนำไปสู่การเผยแพร่ ต่อสาธารณชน

เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 42 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,200 คน  ซึ่งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจะได้รับความรู้  ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการประชุมวิชาการด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Related Posts