เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วังขามป้อม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561ณ ลานหน้าวัดวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีวังขามป้อม พร้อมด้วย นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อผู้แทนคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมเปิดงาน โดย นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมได้ดำเนินภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างตลาดใหม่และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ โอทอปเข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปและผลิตภัณฑ์ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อำเภอดอยหล่อเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก เช่น ผาช่อ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ วัดดอยน้อย เหล่านี้จึงทำให้อำเภอดอยหล่อเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี ถือเป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งดึงศักยภาพของชุมชนให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนในการในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอดอยหล่อได้

หวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านนางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีนี้ เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน สร้างรายได้ให้กระจายอยู่ในชุมชน บนพื้นฐานการสร้างสรรค์ เสน่ห์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ให้เกิดมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง โดยยึดทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม ตามวัตถุประสงค์ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมชุมชนเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพชุมชนชน ไกด์ชุมชน ในกรณีการศึกษาดูงานหมู่บ้าน พัฒนาศักยแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการชุมชน ส่งเสริมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายในการมีการจัดร้าน กาดหมั้วครัวฮอม จำหน่ายของดีแก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการกระจายรายได้แก่ชุมชน

ฝากความคิดเห็น ...