สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด SME Provincial champions ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ขึ้น ประจำปี 2561 คาดผลการดำเนินโครงการจะเพิ่มรายได้ให้กับ SME ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
พร้อมเปิดตัว 34 Provincial Champions 2018 ภาคเหนือ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน SME Provincial champions Fair ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ปทุมธานี

​วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด SME Provincial champions ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ขึ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด SME Provincial champions ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 พร้อมเปิดตัว 34 Provincial Champions 2018 ภาคเหนือ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน ออกร้านจำหน่ายสินค้า พร้อมจับคู่ธุรกิจ ในงาน SME Provincial champions Fair ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด
ระหว่าง 7-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ปทุมธานี

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand ๔.๐ ปี 2561 มีผู้ประกอบการ SME มีศักยภาพในการเจริญเติบโตจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น Start Up, Rising Star และ Turn Around สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 1,063 ราย ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 462 ราย (จังหวัดละ 6 ราย) ภายหลังเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในโครงการ มีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อมาร่วมแสดงผลงาน ออกร้านจำหน่ายสินค้า และจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่ ส่วนกลาง จำนวน 154 ราย


ทั้งนี้ Provincial Champions 2018 ภาคเหนือ 17 จังหวัด ทั้ง 34 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน ถือเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของภาคเหนือ อาทิ ส้มสายน้ำผึ้งออร์แกนิกอบแห้ง จากบ้านฉัน ณ ฝาง จ.เชียงใหม่ บริการล่องแก่งลำน้ำแม่ละเมา จากแม่ละเมาอีโคทัวร์ จ.ตาก ซุปไก่ดำตุ๋นยาจีน จากวิสาหกิจชุมชุนไก่ดำเซิงหวาย จ.พิษณุโลก เครื่องสำอางจากสารสกัดมะไฟจีน จากขวัญธารา จ.น่าน


เพื่อเป็นการสนับสนุน SME ไทย ในภูมิภาค ที่มากความสามารถ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สสว. ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้มา ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัดได้ในงาน SME Provincial Champions Fair ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ปทุมธานี และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเยี่ยมชม สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ได้ทาง www.provincialchamp.com

ความเป็นมาของโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)
เกิดจากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) มาตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น Start Up, Rising Star และ Turn Around นำมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ จัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ SME ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นต้นแบบที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และสามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจใปสู่ SME ในระดับภูมิภาค รวมทั้งการสร้างระบบบูรณาการการส่งเสริม SME ในทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสม เป็น โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand ๔.๐ เพื่อสื่อให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และจะเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงผู้ประกอบการ SMEs เป็นหลัก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการเสริมนวัตกรรม การวิจัย และความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และมี พันธกิจ (Mission) บูรณาการ และ ผลักดันการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850

เว็บไซต์ www.sme.go.th

อีเมล์ [email protected], [email protected]

Relate Posts :