สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยได้มีการประชุมประชาพิจารณ์ ณ โรงแรมฟูรามา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แผนการตลาด แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ ฐานข้อมูล และเว็บไซต์

นายเชาวลิต เตริยาภิรมย์ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์น เปิดเผยว่า แผนการวิจัย เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน ศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยในการทำให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน และพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นรูปแบบหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งมีโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ การท่องเที่ยวในเชิงบำเพ็ญประโยชน์ถือเป็นสิ่งยั่งยืน คืนประโยชน์ให้กับชุมชน

สำหรับผลการวิจัย จะมีการเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2556 นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว อาสาสมัคร จำนวน 250 คน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

 

ฝากความคิดเห็น ...