จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับ อสม. ดีเด่น ประจำปี 2564

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับ อสม. ดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 สาขา เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่เสียสละอุทิศตนร่วมอาสาทำงานด้านสุขภาพเพื่อส่วนรวม และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยที่ผ่านมา อสม. มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นหลายๆ เหตุการณ์ เป็นที่ยอมรับ ได้รับการยกย่อง และชื่นชมจากสังคมทั่วโลก ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมทั้ง อสม. บางส่วนแล้ว รวมถึงมีการสำรวจประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19


อสม. ดีเด่น

ดังนั้น อสม. ทุกคนจึงมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และสำรวจความต้องการบริการวัคซีนของประชาชนทุกพื้นที่
ในจังหวัดเชียงใหม่ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติชมรม อสม. จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อสม. ดีเด่น


ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีนายสําเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และ มีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เป็นพลังสำคัญในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน จำนวน 25 อำเภอ


อสม. ดีเด่น

และการมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเสื้อสามารถ สำหรับ อสม. ดีเด่น และพี่เลี้ยงผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11 สาขา รวม 22 ท่าน

อสม. ดีเด่น

ทั้งนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ อสม. จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อขอบคุณพลังแห่งจิตอาสาของ อสม. ทุกท่าน ที่ดำเนินงานเคียงคู่กับหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ตลอดจนมีส่วนช่วยในการ สร้างสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

Relate Posts :