“CHIANG MAI BIKE NIGHT” ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญนักปั่นจักรยานที่มีใจรักในการออกกำลังกาย...