คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดสัมมนาทบทวนกระบวนการประเมินคุณภาพองค์กรภายในคณะแพทยศาสตร์ ระดับภาควิชา ประจำปี 66

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทบทวนกระบวนการประเมินคุณภาพองค์กรภายในคณะแพทยศาสตร์ ระดับภาควิชา ประจำปี พ.ศ.2566 (MEDIA 2023) โดยมี ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันกำหนดแนวทางปรับปรุงรวมทั้งพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพองค์กรภายในคณะแพทยศาสตร์ มช. ส่งผลให้ได้แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

Relate Posts :