ปศุสัตว์เชียงใหม่ ออกหน่วยทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสัตว์

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ออกหน่วยทำหมันเพื่อลดประชากรสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มุ่งลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน และควบคุมประชากรสัตว์


นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (17 มี.ค. 64) ที่ เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำหมันเพื่อลดประชากรสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน และควบคุมประชากรสัตว์ ผ่านกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและสัตว์ด้อยโอกาส พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ


โดยในวันนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมว เข้ารับบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนกว่า 130 ตัว

โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” เป็นโครงการตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษา โรคพิษสุนัขบ้าในคน โดยบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีสู่การบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งประชาชนในชุมชนจะได้รับความรู้ และเห็นความสำคัญถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีพฤติกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถลดความเสี่ยงจากโรค และป้องกันการสูญเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่


นันธิกา กิจปาโล /ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
17 มีนาคม 2564

Relate Posts :