คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ Workshop หลักสูตรผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ เสริมวิสัยทัศน์ผู้นำ สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ Workshop หลักสูตรผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ เสริมวิสัยทัศน์ผู้นำ สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

​คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว (Senior Executive Education) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน มุ่งพัฒนาทักษะการบริหารขั้นสูง เพิ่มพูนวิสัยทัศน์และเปิดประสบการณ์ใหม่ พัฒนาภาวะผู้นำก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Accelerated Leadership Programme) ให้กับกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้นำชุมชน คณาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนเกษตรกรหัวก้าวหน้า เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ควบคู่กับการสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมให้กับกลุ่มนวัตกรขององค์กรได้อย่างคล่องตัวและยั่งยืน


อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า กิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว (Senior Executive Education) หลักสูตร การบริหารนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพพื้นที่ชุมชนรองรับระบบนิเวศใหม่ที่เกื้อกูลการออกแบบบริการ (Innovation Administration for Service Design Ecosystem) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ คือ
1. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารขั้นสูงที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวสามารถเข้าใจ สื่อสาร ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมให้กับกลุ่มนวัตกรของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่ขนานกับการสร้างระบบกลไกบนฐานปฏิบัติการทางการศึกษา (Education Platform) สร้างคุณค่าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ (Value Co-Creation)
3. เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว ตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางการเมือง (Political Landscape) และออกแบบปัจจัยหนุนเสริมทำให้ชุมชนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ (Political Capacity)

หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ

เจ้าของธุรกิจ ผู้นำชุมชน คณาจารย์และนักวิจัย ตลอดเกษตรกรหัวก้าวหน้า จำนวน 20 คน

ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการบริหารนวัตกรรม (Innovation Administration) เน้นนำแนวคิดทฤษฎี แนวการปฏิบัติที่ดี การกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้ทันสมัยสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม โดยกำหนดการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการบริหารนวัตกรรมการบริการสำหรับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ อนุกรรมการร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์


นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม ยังจะได้บินลัดฟ้าไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ธุรกิจร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดดเด่นด้านนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น การเติมไอเดียจากแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์อย่าง TCDC, ศึกษาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจที่ สามพรานโมเดล, การค้นหาไอเดียใหม่ๆ จากร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น

กิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University Business Incubator หรือ MJUBI สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนวิสัยทัศน์การบริหารจัดการขั้นสูง ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร และสื่อสารความเข้าใจ สร้างกลไกการขับเคลื่อนให้กับกลุ่ม “นวัตกรชุมชน” และ “นวัตกรต้นแบบ” ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างคล่องตัวและมีความยั่งยืน เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนองตอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ได้ยึดเอาวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


​     สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ‭www.facebook.com/mjursi‬

Relate Posts :