ด่วน!! สรุปคำสั่งที่ 35,36/2564 มีผลวันที่ 16-30 เม.ย. 64

สรุปคำสั่งที่35/2564 มีผลวันที่ 16-30 เม.ย. 64

1.การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน
สามารถดำเนินการได้ ภายใต้มารตการป้องกันโรค
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งตต่อ ศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคในพื้นที่ทราบ
ล่วงหน้าก่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 วัน

2.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 50 คน
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ


สรุปคำสั่งที่36/2564 มีผลวันที่ 16-30 เม.ย. 64

1.ให้ร้านอาหารหรือเครื่อดื่มทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
ห้ามใช้สถานที่เพื่อบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน

2.ให้ร้านอาหารประเภทที่ต้องให้ลูกค้าบริการตนเอง เช่น บุฟเฟต์ ชาบู หมูกระทะ เป็นต้น
ให้จัดพนักงานบริการแก่ลูกค้าโดยห้ามลูกค้าตักอาหารจากจุดบริการร่วมกัน


3.ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ปฏิบัติตามมารตการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

  • มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
  • สวมหน้ากากอนามันหรือหน้ากากผ้าทุกคน
  • จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการมิให้แออัดตามขนาดพื้นที่
  • ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายก่อนใช่บริการ
  • ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนใช้บริการ
  • จัดให้มีการบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.อ.ก)

*ผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ
หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน


Relate Posts :