สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า พร้อมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มุ่งสร้างความตระหนักในการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน

วันนี้ (24 ก.พ. 64) ที่ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติเจริญประเทศ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดประธานเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2564” ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ได้จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ให้มีศักยภาพสูงสุดในการเข้าปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า

ขณะเดียวกันก็ได้มีการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่า ทั้งยังเป็นการระลึกถึงวันให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี


นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักในทุกภาคส่วนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่าเพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ตลอดจนเป็นการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการงดเว้นการจุดไฟเผาป่า โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร การล่าสัตว์ การเผาป่าเพื่อหาของป่า ทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าสำเร็จได้ คือการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ถึงการลดการเผาในพื้นที่ และการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของหมอกควันไฟป่า ซึ่งในห้วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น จึงขอฝากถึงเยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนช่วยกันสร้างจิตสำนึก รณรงค์ และบอกคนใกล้ตัว ให้รู้และเข้าใจถึงความอันตรายของหมอกควันไฟป่า และรู้วิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ถูกต้อง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ทั้งการชิงเก็บ และการงดการเผาในพื้นที่เกษตรกร ทั้งนี้กำลังคนและอุปกรณ์ก็สำคัญ คนต้องเข้มแข็ง มีความพร้อม ซึ่งไฟป่าจะวงแคบลงหากผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งที่จะป้องกัน รักษาป่า เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์/กุลนาฎ คำปันปู่ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
24 กุมภาพันธ์ 2564

นอกจากข่าว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
ยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
และติดตามข่าวอื่นๆ ได้ที่ ข่าวรีวิวเชียงใหม่

Relate Posts :