โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้บ้านคุณ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ปฐมวัย)

(นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน)

(นางสาววาสนา นันชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ และ นางเพ็ญประภา สายเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย)

ประวัติความเป็นมานั้นเกิดขึ้นจากความไม่เป็นทางการในการศึกษาภาษาจีนในเมืองเชียงใหม่ โดยมีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่า 100 ปี และมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อตั้งปี พ.ศ. 2460 จนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2549 ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง” ตามยุคสมัยที่มีการเล็งเห็นถึงอนาคต ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มบุคคลสำคัญที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ “มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา” ถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำในการเรียนการสอนภาษาจีนของภาคเหนือเลยทีเดียว…


เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะมาจากหลายๆที่ ทั้งอำเภอสารภี หางดง ดอยสะเก็ต ในตัวเมือง และรวมไปถึงจังหวัดลำพูน โดยชั้นเตรียมอนุบาลจะมีอยู่ 2 ห้อง ส่วนชั้นอนุบาลหนึ่งมีอยู่ 4 ห้อง อนุบาลสองมีอยู่ 5 ห้อง และอนุบาลสามจะมีจำนวน 6 ห้อง ในแต่ละชั้นจะมีจำนวนเด็กนักเรียน เฉลี่ย 35 – 40 คน ทางโรงเรียนจะเป็นหลักสูตร 3 ภาษาโดยจะเน้นภาษาจีนเป็นหลัก โดยครูที่สอนจะมาจากประเทศจีนโดยตรง แต่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ ส่วนครูชาวต่างชาติจะเป็น Outsource มาจาก “Nava School of English” ในชั้นเตรียมอนุบาลจะมีครูประจำชั้น 1 คน ครูผู้ช่วย 2 คน ส่วนชั้นอนุบาลจะมีครูประจำชั้น 1 คน ครูผู้ช่วยอีก 1 คน และจะมีครูพิเศษต่างๆอีกทั้งครูจีน ครูคอมพิวเตอร์ ครูพละ และครูนาฏศิลป์

การเรียนการสอนจะเป็นแบบบูรณาการ มีหน่วยการเรียนที่เหมือนกันในแต่ละระดับชั้น แต่จะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่ต่างกันไป ตามความเหมาะสมและความยากง่ายให้แก่เด็กในแต่ละวัยของการเรียนรู้ มีความร้อยเรียงในหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนรู้


เอกลักษณ์ของเด็กโรงเรียนอนุบาลช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงแห่งนี้ คือ จะมีความกตัญญู มีระเรียบวินัย และที่สำคัญคือ จะใช้ภาษาจีนสื่อสารกันภายในโรงเรียน

มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆของไทยและของจีน เช่น ทุกๆวันศุกร์จะมีพระอาจารย์เข้ามาสอนเรื่องคุณธรรมตามหลักศาสนาพุทธ หรือจัดกิจกรรมการเล่านิทานในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ และกิจกรรมต่างๆ ในวันตรุษจีน เป็นต้น ถือว่าเป็นโรงเรียนเดียวที่สอนภาษาจีนด้วยจำนวนชั่วโมงเรียนที่มากที่สุดในแต่ละเทอม จะใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ และที่โรงเรียนยังเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ประจำภาคเหนือ โดยได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ…

ทางโรงเรียนจะมีค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนแรกประมาณ 21,000 บาท ภาคเรียนที่สอง 14,000 บาท
ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสาม ภาคเรียนแรกประมาณ 25,000 บาท ภาคเรียนที่สอง 15,000 บาท

การรับส่งเด็กนักเรียน จะมีครูคอยเฝ้าและดูแลเด็กตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงประมาณ 08.30 น. และยังมีชมรมรถรับส่งเด็กประจำอยู่ ผู้ปกครองสามารถติดต่อใช้บริการผ่านทางโรงเรียนได้ โดยโรงเรียนจะประสานงานให้ แต่ไม่ได้เป็นบริการโดยตรงของทางโรงเรียนเอง ซึ่งทางโรงเรียนจะออกบัตรประจำตัวให้เด็กแต่ละคน ใช้ในการรับส่งและยืนยันตัวผู้ปกครอง เพื่อแสดงตนต่อครูที่คอยเฝ้าเด็กอยู่ หากไม่มีบัตรก็ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ถือว่ามีความปลอดภัยและค่อนข้างละเอียดในขั้นตอนการรับส่งเด็กนักเรียน

Relate Posts :