เชิญชวนนักเรียนเยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2565

จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ “ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้”

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ พบกับ…

 •   นิทรรศการทางวิชาการ
 •   เวทีแสดงความสามารถ
 •   การประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

งานส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ พบกับ…


 •    นิทรรศการ เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 •    นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกอนาคต
 •    นิทรรศการส่งเสริมสัมมาชีพระหว่างเรียน
 •    การแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา 

งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พบกับ…

 •    นิทรรศการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธ์ุ
 •    กิจกรรมWorkshop ของกลุ่มชาติพันธ์ุ
 •    การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ
 •    การจำหน่ายสินค้า งานหัตถกรรมและอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุ

“ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย”

     เนื่องด้วยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษ ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนา สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 

จึงได้มีการจัดงานที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ระว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่          


โดยมีรายละเอียดดังนี้

​​1. โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงทักษะความรู้และความสามารถในเวทีการศึกษาและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มภาคเหนือ

​​2. โครงการจัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการศึกษาและ การเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่นและผลสำเร็จของงานด้านการส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และสาธารณชนทั่วประเทศได้รับทราบ รวมถึงการเปิดเวทีให้นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน สถาบัน สถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ได้มาจัดแสดงและแสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จ สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมและการมีสัมมาชีพ

​​3. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธ์ุพื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ กระชับความสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาและเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาได้เผยแพร่วิถีชีวิตให้แพร่หลาย ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

Relate Posts :