AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงดีอี มอบรางวัลประกวดแอปฯ อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชน

AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และชมรม อสม.ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 มุ่งส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้ อสม. เพิ่มประสิทธิภาพงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก และส่งต่อความรู้สู่ประชาชนให้มีสุขภาพดี

อสม.ออนไลน์ AIS

อสม.ออนไลน์ AIS

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า ในยุคของโลกดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามา มีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของเราอย่างมาก ส่งผลให้เกิดกลุ่มสังคม ในรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้นเราจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล ไลฟ์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ มีเจตนารมณ์ที่จะนำศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมไทย ภายใต้แนวคิด Digital For Thais เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข เอไอเอสจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มการทำงานสาธารณสุขเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก พร้อมทั้งได้มีการจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ อสม.เรียนรู้และมีทักษะดิจิทัลเพิ่มขึ้น และสามารถนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อสม.ออนไลน์ AIS
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

“สำหรับการจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ที่เราจัดต่อเนื่องกันมา ในปีนี้มีหน่วยบริการสุขภาพและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลรวม 123 แห่ง แบ่งออกเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 10 แห่ง รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 82 แห่ง และรางวัลดาวรุ่ง จำนวน 31 แห่ง จากทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมประกวดกว่า 600 แห่ง โดยในครั้งนี้ เราพบว่า อสม.มีศักยภาพในการใช้งานดิจิทัลมากขึ้นและสามารถนำไปบูรณาการทำงานที่มีผลงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเอไอเอสหวังว่า การเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวต่อไปที่สดใสสำหรับการเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะผมเชื่อว่า อสม.ทุกคนคือเครือข่ายที่จะร่วมกันนำดิจิทัลไปสร้างเสริมงานสาธารณสุขไทยและดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ เอไอเอสก็จะมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ให้เป็นแพลตฟอร์มสาธารณสุขอย่างแท้จริง” นายสมชัย กล่าว

อสม.ออนไลน์ AIS

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานในงานมอบรางวัลโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ซึ่งการเป็น อสม.หมอประจำบ้านได้นั้น สิ่งสำคัญหนึ่งที่ต้องมีคือความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม และแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ อสม.หมอประจำบ้านเท่านั้นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี แต่ อสม.ทุกคนควรจะมีทักษะความสามารถการใช้งานเทคโนโลยีด้วย เพราะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน การมีทักษะด้านเทคโนโลยีหรือดิจิทัล (Digital Literacy) นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ อสม.สามารถเข้าถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ (Health Literacy) กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยในนามของกระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีและชื่นชมหน่วยบริการสุขภาพและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกแห่งที่ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ

อสม.ออนไลน์ AIS
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยทำให้ อสม. สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับบริบทในชุมชน ช่วยให้การทำงานระหว่าง อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนไทยให้เข้มแข็ง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า” ดร.สาธิต กล่าว


อสม.ออนไลน์ AIS

อสม.ออนไลน์ AIS

อสม.ออนไลน์ AIS

Relate Posts :