DITP นำทีมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Agri Plus Logistics ปี 2563

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ นำทีมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่คัดเลือกผู้ประกอบการด้านการเกษตรในภาคเหนือและผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เพื่อเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก หรือ “Agri Plus Logistics” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอิสตินตัน จ. เชียงใหม่  โดยในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 166 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรจากภาคเหนือจำนวน 146 ราย และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 20 ราย 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Agri Plus Logistics” รวม 33 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรจำนวน 25 ราย และผู้ให้บริการโลจิสติกส์จำนวน 8 ราย โดยผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากส่วนภูมิภาคสู่ระดับสากล


คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ “Agri Plus Logistics” ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว คณะทำงานฯ จะให้ความเห็นและคำแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย

โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของไทย ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปได้เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย กระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถส่งสินค้าตรงจากแหล่งผลิตถึงมือผู้ซื้อและสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อจะได้รับผลผลิตที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงสุด โลจิสติกส์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมความแข็งแกร่งทางการค้าและสร้างความเป็นต่อในเชิงธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.tradelogistics.go.th/agriplus หรือทาง Facebook Page : DITP.logistics

Relate Posts :