จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดตัวการจัดตั้งศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญน.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมช่องทางการตลาด ด้วยการจัดตั้งศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการ จัดตั้งศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์แสดง สาธิต จำหน่าย กระจายสินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางการตลาด ทำให้กลุ่ม OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนากลุ่มเครือข่ายและหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การบริหารจัดการ การตลาด และการท่องเที่ยวเชิงรุกเชิงสร้างสรรค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ ได้กำหนดเปิดตัวการจัดตั้งศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธี การจัดงานจะประกอบด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ การแสดง สาธิต จำหน่าย OTOP ดีเด่น การจำลองวิถีชีวิต 4 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยลื้อ ไทยอง ไทเขิน และไทพวน

ฝากความคิดเห็น ...