ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย เปิดให้บริการแล้ว

นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียง และรองศาตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ อาจารย์พิเศษภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย สัปดาห์แรก ณ โครงการ จริงใจ มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าที่เกษตรกรมีการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่าย และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้

บรรยากาศในพิธีเปิด เริ่มต้นด้วย สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสาธิตเมนูอาหาร ไก่เมืองนึ่ง สาธิตอาหาร เมนู จับฉ่าย โดย นางปราณีต เผ่าทองจีน กิจกรรมประกวดกระทงใบตอง โดยกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จากตำบลท่ากว้าง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม สาธิตทำน้ำยาล้างจาน จากน้ำหมักชีวภาพ โดยนายสว่าง อินต๊ะ จากตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี สาธิตเมนูอาหารพื้นเมือง แกงโฮะ โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนช้างคลาน และช่วงนาทีทอง จำหน่ายไข่ไก่ ใบละ 1 บาท โดยตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย จะเปิดบริการทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

ในตลาดอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค หรือ ตลาดสีขาว จะประกอบด้วย พืชผัก ผลไม้ ปลอดภัยทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบอินทรีย์ ระบบปลอดสารพิษ และระบบปลอดภัยจากผู้ผลิตพืชอาหารปลอดภัยภายใต้แผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ ผักและผลไม้เมืองหนาว เนื้อสัตว์อนามัย ไข่อนามัย ข้าวอินทรีย์ อาหารทะเลไร้สารฟอร์มาลีน และอาหารพื้นเมือง ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในทุกชนิดของสินค้า

 

Related Posts