กำหนดการจัดงานยี่เป็ง ที่อำเภอแม่ริม ๒๕๕๕

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับเทศกาลลอยกระทง ซึ่งปีนี้เทศบาลตำบลแม่ริม  กำหนดจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง  ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันอังคารที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ริม  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ในการนี้เทศบาลตำบลแม่ริม  ขอความอนุเคราะห์มายังท่านประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๕  โดยรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมีดังนี้
๑.  การประกวดกระทงฝีมือ ประเภททั่วไป (ในเขตอำเภอแม่ริม)
๒.  การแสดงนิทรรศการประวัติ ความเป็นมาของงานลอยกระทง
๓.  การแสดงล้านนาประยุกต์ ในชื่อชุด “ยี่เป็งแม่ริม สืบสานภูมิปัญญาล้านนา”
๔.  การแสดงดนตรีลูกทุ่งล้านนา
๕  การแสดงพลุไฟ เทิดพระเกียรติ
***********************************************************

รายละเอียด / หลักเกณฑ์ การประกวดกระทงฝีมือ ประเภททั่วไป (ในเขตอำเภอแม่ริม)
งานประเพณียี่เป็ง ประจำปี  ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลแม่ริม วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
*************************************************
๑.  สามารถติดต่อขอรับ และยื่นใบสมัครร่วมการประกวด  ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ริม ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
๒.  รายละเอียด/คุณสมบัติของกระทงที่เข้าประกวด
(๑)  กระทงที่จะเข้าการประกวดต้องส่งในนามของบุคคล, หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่มีที่อยู่ หรือที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่อำเภอแม่ริม เท่านั้น
(๒)   กำหนดจำนวนกระทงที่จะสมัครเข้าร่วมการประกวด ไม่เกิน ๑๒ กระทง และหากมีกระทงยื่นใบสมัครเข้าร่วมการประกวดน้อยกว่า 5 กระทง คณะกรรมการอาจจะพิจารณายกเลิกการประกวด
(๓)   กระทงต้องมีขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานกระทงไม่เกิน  ๑๕  นิ้ว
(๔)  วัสดุที่นำมาประดิษฐ์กระทงจะต้องเป็นใบตองและประดับด้วยดอกไม้ธรรมชาติเท่านั้น
(๕)   สามารถนำกระทงมาส่งให้คณะกรรมการ ในวันอังคารที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา  ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณจัดงานฯ (สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ริม)
(๖)    กระทงที่จะส่งเข้าร่วมการประกวด ต้องยื่นใบสมัครไว้กับเทศบาลตำบลแม่ริมตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1. เท่านั้น
(๗)  คณะกรรมการให้คะแนนการประกวด เวลา  ๑๘.๓๐ น. ประกาศผลการประกวด เวลา  ๒๐.๓o น. และสามารถขอรับกระทงกลับได้ตั้งแต่เวลา ๒๑.ooน. เป็นต้นไป
๓.  หลักเกณฑ์การให้คะแนน
(๑)        รูปทรงสวยงาม สมดุล
(๒)        สามารถลอยน้ำได้อย่างสมดุล (ไม่น้อยกว่า 2 นาที)
(๓)        ความคิดสร้างสรรค์
(๔)        ขนาดฐานกระทงไม่เกิน ๑๕  นิ้ว
๔.    รางวัลการประกวด
–   รางวัลชนะเลิศ                             เงินสด  ๕oo.- บาท
–   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑       เงินสด  ๓,๐๐๐.- บาท
–   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒       เงินสด  ๒,๐๐๐.- บาท
–   รางวัลชมเชย  จำนวน ๒ รางวัลๆ ละ ๑,ooo.- บาท
–   สำหรับกระทงที่ส่งเข้าประกวด แต่ไม่ได้รับรางวัลข้างต้น จะได้รับเงินค่าสนับสนุน
กระทง ๆ ละ ๕oo.- บาท
*หมายเหตุ
– การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการถือเป็นสิ้นสุด
– กระทงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะไม่ได้รับเงินค่าสนับสนุนกระทง
***********************************************************************************

กำหนดการงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ริม
———————————————-
เวลา ๑๗.oo น.                   – ลงทะเบียน พร้อมนำส่งกระทงฝีมือประเภททั่วไป
– ชมนิทรรศการ ประวัติและความเป็นมาของงานลอยกระทง
เวลา ๑๘.๓๐ น.                   คณะกรรมการให้คะแนนการประกวดกระทงฝีมือประเภททั่วไป
เวลา ๑๙.๐๐ น.                    เริ่มการแสดงดนตรี ลูกทุ่งพื้นบ้านล้านนา
เวลา ๒๐.๓๐ น.                   – พิธีเปิดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๕ โดย นายพีรพันธุ์ สังข์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม
– ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
เทศบาล ประธานชุมชน ผู้มีเกียรติ ร่วมลอยกระทงและปล่อยโคมไฟ
ณ บริเวณสระน้ำ
– มอบรางวัลการประกวดกระทงฝีมือประเภททั่วไป
– การแสดงพลุไฟเทิดพระเกียรติ
เวลา ๒๑.oo น.                   การแสดงล้านนาประยุกต์ บนเวที
เวลา ๒๑.oo น.                   การแสดงดนตรีลูกทุ่งล้านนา จากสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๒๔.๐๐ น.                   เสร็จงาน

Related Posts