เปิด ICT Free Wifi for Public by AIS 3,000 จุดทั่วเชียงใหม่

CMTTมีข่าวดีมาบอกผู้อ่านกันอีกแล้ว! โดย เมื่อวัน 1 พฤศจิกายน 55 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการ ICT Free Wifi for Public by AIS  โดย เอไอเอส โดยร่วมกับกระทรวงไอซีทีดำเนินโครงการ ICT Free Wifi for Public by AIS 50,000 จุดทั่วประเทศ ณ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เพื่อสนองนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) ด้วยความเร็ว 10 Mbps

เปิดโอกาสชาวเชียงใหม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและมีแผนขยายจุดให้บริการเป็น 60,000 จุดภายในสิ้นปีนี้ จับมือกันสัญจรภาคเหนือ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ใช้ Free Wifi 3,000 จุด อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาของคนไทย

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่าการดำเนินโครงการ ICT free Wifi for public by AIS 50,000 จุดทั่วประเทศ เป็นนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กำหนดให้มีโครงการฟรี Wifi เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wifi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของคนในประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รวมถึงได้ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ จัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการให้บริการในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือนั้น มีจุดให้บริการ ICT free Wifi for public by AIS  ครบทั้ง17 จังหวัดจำนวน 9,000 จุด  โดยในจังหวัดเชียงใหม่มีจุดให้บริการ 3,000 จุด ซึ่งอยู่ตามจุดต่างๆในสถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย เทศบาล   ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต, กาดสวนแก้ว, บิ๊กซี และสถานที่ท่องเที่ยว ตลาด ถนนคนเดิน ได้แก่  ไนท์ซาฟารี ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนคนเดินท่าแพ วัวลาย ตลาดวโรรส พระสิงห์ กาดรินคำ  ตลอดจนย่านชุมชน และหอพัก

โดยผู้ใช้ ICT free Wifi จะได้รับบริการที่ความเร็วของการดาวน์โหลดที่ 10Mbps สามารถใช้บริการได้สูงสุด 5 ชั่วโมงต่อเดือนผ่านเครือข่าย Partner ของเอไอเอสคือ 3BB Wifi ซึ่งประชาชน 1 คน สามารถขอใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ ผ่านการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ที่ www.ais.co.th/ictfreewifi/ เพื่อรับ Username และ Password ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556

Related Posts