องค์กรดิออลเพื่อสังคม  ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร  และมีเป้าหมายในการพัฒนาคน  พัฒนาชุมชน  และสังคมในทุกระดับ  โดยใช้มาตรฐานการวัดเมืองน่าอยู่ 39 ประการของ Mercer Index เป็นหลักในการจัดทำโครงการ  ซึ่งมีโครงการที่ได้ดำเนินงานมาแล้ว  อาทิเช่น โครงการล้านฝาสานฝันปันขาเทียม  ซึ่งทำงานร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   โครงการ Chiangmai Clean up Day โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้า (No Plastic Fantastic)  โครงการดนตรีเพื่อสังคม (Life’s Melody) โครงการดนตรีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Envirody)  เป็นต้น  และในครั้งนี้ องค์กรดิออลเพื่อสังคม  ได้จัดการบรรยายพิเศษ โครงการ TheALL Talk#2 เรื่อง A Whole New World  ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 ณ  โรงละครหอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยรศ.ดร.ธีรภัทร วรรณฤมล
– ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์และนศเก่าสัมพันธ์
– ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สื่อสารศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มช.
– อาจารย์ประจำแขนงวิชาสื่อใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– จัดรายการวิทยุออนไลน์ : รายการ Mr.Music ทางคนเมืองเรดิโอ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้  เป็นประโยชน์แก่สมาชิกองค์กรและผู้สนใจ และเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก

ฝากความคิดเห็น ...