การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่   ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ประเพณีกิ๋นสลากหลวง และหอการค้าแพร่แฟร์ ประจำปี ๒๕๕๕” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นร่วมกันในระหว่างวันที่ ๒ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณข้างสวนสุขภาพ 90 ปี (สนามหลวง) และวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และหอการค้าจังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีกิ๋นสลากหลวง และหอการค้าแพร่แฟร์ ประจำปี ๒๕๕๕” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรง รักษา และสืบสานประเพณีพื้นบ้านเมืองแพร่ อันทรงคุณค่าในด้านความกตัญญูกตเวที และความสามัคคีปรองดองกัน ไว้ให้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลัง อีกทั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในตัวจังหวัดด้วย

ประเพณีทำบุญกิ๋นสลากหลวง (สลากภัต) เป็นประเพณีที่เกี่ยวพันอย่างแนบแน่นในวิถีชีวิตของชาวเหนือมาช้านาน เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมทางด้านจิตใจที่สูงส่ง ที่บรรพชนได้ถ่ายทอดไว้ให้ลูกหลานทุกยุคทุกสมัยได้ประพฤติปฏิบัติด้วยแก่นสารและสาระของประเพณีที่ทรงคุณค่าทรงคุณค่าทรงคุณธรรมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณของบรรพบุรุษเป็นสายใยร้อยรัดความผูกพันของครอบครัว และวงศ์ตระกูลได้อย่างเหนียวแน่น สร้างความสามัคคี กลมเกลียว ความปรองดองรักใคร่ในหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างดี

กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย   วันที่ ๒-๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕     จะเป็นงานหอการค้าแพร่แฟร์     ซึ่งจะมีการแสดงบนเวที   การออกร้านจำหน่ายสินค้า และการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ  ณ บริเวณข้างสวนสุขภาพ 90 ปี (สนามหลวง)    และในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   จะเป็นประเพณีทำบุญกิ๋นสลากหลวงของคณะศรัทธาจากอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง   โดยพระสงค์จะแสดงธรรมเทศนาเรื่องอานิสงค์ของการทานสลากภัตด้วย

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ประเพณีกิ๋นสลากหลวง และหอการค้าแพร่แฟร์ ประจำปี ๒๕๕๕” ในระหว่างวันที่ ๒ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณข้างสวนสุขภาพ 90 ปี (สนามหลวง) และวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โทร. ๐ ๕๔๖๒ ๕๘๗๓  และหอการค้าจังหวัดแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๒๘๓๐ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

***********************************************

ฝากความคิดเห็น ...