“ก้าวที่ห้าสู่สายทางสล่าลานนา” (Fifth Step to Lanna Artist Way) โดย พรชัย ใจมา การแสดงเดี่ยว ผลงานตั้งแต่ปี 2530 – 2555 วันที่ 13 -27 ตุลาคม 2555 เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 15.55 น.

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พรชัย  ใจมา

เกิด    12  พฤศจิกายน  2513  เชียงใหม่

ที่อยู่   40  หมู่  2  บ้านสันต้นม่วงเหนือ  ต.สำราญราษฎร์  อ. ดอยสะเก็ด  จ. เชียงใหม่ 50220

           โทร 0-5388-7509

อาชีพ  ศิลปินอิสระ

การศึกษา

–                   ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ  จ.เชียงใหม่

–                   มัธยมศึกษา  โรงเรียนโสภณวิทยา  วัดบ้านแจ่ม  จ.ลำพูน

–                   ปวช.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพายัพ  จ.เชียงใหม่

–                   ปริญญาตรี  คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ

–                   ปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ

นิทรรศการเดี่ยว

2537   –  นิทรรศการ “ก้าวแรกสู่สายทางสล่าลานนา’’  จ.เชียงราย

2546   –  นิทรรศการ  “ก้าวที่สองสู่สายทางสล่าลานนา”  จ.เชียงใหม่

2547   –  นิทรรศการ  “ก้าวที่สามสู่สายทางสล่าลานนา” จ.เชียงใหม่

2551   –   นิทรรศการ “ก้าวที่สี่สู่สายทางสล่าลานนา” จ.กรุงเทพฯ

ผลงานสำคัญ

–                   จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ์  วัดสันต้นม่วงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

–                   จิตรกรรมฝาผนังหอมณเทียรธรรม วัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

–                   จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ์  วัดดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

–                   งานออกแบบบานประตู-หน้าต่าง วิหารวัดแม่ก๊ะเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

–                   งานออกแบบกำแพง วัดสันต้นม่วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

–                   งานออกแบบและก่อสร้าง สำนักสงฆ์ฮอมบุญ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

นิทรรศการครั้งสำคัญ

2553  –  นิทรรศการ “ Sawasdee the Art and Culture of Thailand 2010”

               ณ.ลอสแองเจลิส  วอชิงตัน  ชิคาโก  ลาฟาแยท    ประเทศสหรัฐอเมริกา

              โดยมูลนิธิ Cencer  fightrs   Art,inc.

        –  นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : สิบสองปันนา  ณ เขตปกครอง

               ตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

  –  นิทรรศการจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดย 10 ศิลปิน ณ.ศิริปันนา แกลลอรี่

     โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ทแอนดท์สปา เชียงใหม่

2552   –  นิทรรศการวิถีของวัฒนธรรมความเชื่อและความศรัทธา ณ. สีลมแกลลอรี่ กรุงเทพฯ

           –  นิทรรศการThai contemporary art Exhibition in France, 2009

               ณ. Moulin des Acacias ประเทศฝรั่งเศส

 –  นิทรรศการ “ Sawasdee the Art and Culture of Thailand 2009”

     ณ.  The Frame Shop & Gallery 912 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมูลนิธิ

   Cencer  fightrs Art,inc.

2551   –  Riches of the world Paris Expo- Porte de Versailles-france

              ณ. กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส

           –  นิทรรศการ “ The north faith” 9 thai artists ณ. Number 1

          แกลลอรี่ กรุงเทพฯ

2547   –  นิทรรศการ  ฮ้อยเส้น  ฮอมสี  ครั้งที่ 1  จ.เชียงใหม่

2546   –  นิทรรศการ  ต๋ามฮีตโตยฮอย สล่ามือง ฯ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545   –  นิทรรศการ  จิตวิญญาณไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543   –  นิทรรศการ 7 คนเมือง  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           –  นิทรรศการ  “เวลากับชีวิต”  ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           –  นิทรรศการ  ศิลปะเพื่อพระธรรม  โดย  สมาพันธุ์พุทธศาสนิกชนโลก  ณ โรงแรมอารีน่า

              พลาซ่า  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ

2542   –  “ AJAC 25” New Art in Tokyo Metropolitian Art museum, Ueno

                  Lmperial  Park  โตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น

2541    –  นิทรรศการศิลปะกลุ่ม 5 คนเมือง  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            –  นิทรรศกการศิลปกรรมร่วมสมัย  ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540    –  นิทรรศการศิลปกรรมศิษย์เก่า  แผนกศิลปกรรม  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต

                พายัพ  จ.เชียงใหม่

     –  นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกียรติประวัติ

2554    –  เกียรติบัตรเป็นผู้มอบผลงานศิลปะในโครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

               บูรณะสถาปัตยกรรมวิหารวัดย่างฟ้าสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักศิลปะ

               และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

             -ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านศิลปกรรม (จิตรกรรมแบบไทยประเพณี) จากสำนักเลขาธิการ

               สภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

2552    –  เกียรติบัตรเป็นวิทยากร ถวายความรู้ให้กับพระนิสิต-นักศึกษา สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

               ศาสนา และปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

2551    –  เกียรติบัตรผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจในงานพระราชทานเพลิงศพ

               สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกระทรวง

               วัฒนธรรม  กรุงเทพฯ

2550    –  เกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดย สภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่

2549    –  โลห์เกียรติคุณ ผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่

2548    –  รางวัลศิลปาธร สาขาทัศน์ศิลป์  โดยกระทรวงวัฒนธรรม

        –  โลห์เกียรติคุณ ศิกษ์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่

2546    –  เหรียญเกียรติคุณ  ศิลป์  พีระศรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  2486-2546

2544    –  โล่เกียติคุณ ผู้บำเพ็ญประโยชน์เขียนจิตรกรรมฝาผนัง ณ. อุโบสถ์วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

2542    –  บุคคลดีเด่น  ผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสมาพันธุ์พุทธศาสนิกชนโลก

2539    –  รางวัลยอดเยี่ยมพู่กันทอง  นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                เนื่องในวโรกาส  ฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี  ธ. กสิกรไทย จำกัด

        –  รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมบัตรอวยพรวันสงกรานต์ โดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีแห่งประเทศไทย

        –  รางวัลที่ 2  ศิลปกรรมแบบไทยประเพณี  โดยบริษัทสยามทีวีแห่งประเทศไทย จำกัด

        –  เยาวชนดีเด่น  ผู้ทำประโยชน์แก่สังคมของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2538   –  รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง

               ครั้งที่ 19

2537   –  รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง

        ครั้งที่ 18

2536   –  รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง

 ครั้งที่ 17

2534   –  รางวัลดีเด่น  ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  โดย ปตท.

2532   –  นักศึกษาดีเด่น  แผนกวิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ

       –  รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรมดอยสุเทพอุทยานเพื่อชีวิตและธรรมชาติ

       –  รางวัลที่ 3  การแข่งขันทักษะศิลปกรรมเครือราชมงคล

       –  รางวัลที่ 1  ระดับ ปวช. นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ของบริษัทในเครือโตชิบา

          ประเทศไทย  ครั้งที่ 1

       –  รางวัลที่ 1  ศิลปกรรมเยาวชนลานนา โดยศิลปินกลุ่มลานนา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ฝากความคิดเห็น ...