หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ (เชิงนิเวศ, เชิงวัฒนธรรม, เชิงเกษตร, และหมู่บ้านหัตถกรรม) ภายใต้โครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคเหนือ (Miracle Lanna) โดยมีสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามาสนับสนุน ได้ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบเชิงนิเวศ, เชิงวัฒนธรรม, เชิงเกษตร และหมู่บ้านหัตถกรรม รวมทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ในงาน “มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 2012” โดยได้รับเกียรติจาก นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเชิงวัฒนธรรม มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ได้แก่ หมู่บ้านปู่หมื่น จังหวัดเชียงใหม่ , หมู่บ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง และหมู่บ้านห้วยตองก๊อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเชิงเกษตร มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ได้แก่ หมู่บ้านบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่, หมู่บ้านแม่แจ๋ม จังหวัดลำปาง, และหมู่บ้านผาเจริญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หมู่บ้านท่องเที่ยวหัตถกรรมต้นแบบ มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ได้แก่ หมู่บ้านกิ่วแลน้อย จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน, หมู่บ้านบ้านนาบ้านไร่ จังหวัดลำปาง, และหมู่บ้านห้วยห้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และรางวัลพิเศษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่องเที่ยวต้นแบบเชิงเกษตรได้แก่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูนกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ(เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร และหมู่บ้านหัตถกรรม) ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคเหนือ (Miracle Lanna) ซึ่งมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมประเมินคุณภาพในครั้งนี้ทั้งหมด 24 หมู่บ้าน จาก 4 จังหวัด ซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้นจากคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวมาร่วมพิจารณา
โดยได้มีการประสานงานเชิญชวนให้หมู่บ้านจากทั้ง 4 จังหวัด เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านเพื่อการประเมินคุณภาพ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาการคัดเลือก ซึ่งได้ประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา

Related Posts