กลุ่มจังหวัดฯตอนบน 1 เปิดงานข่วงวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนากระตุ้นการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และข้าราชการร่วมกันเปิดงาน ” ข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา” ภายใต้โครงการ เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นล้วานนา เป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสาน ฟื้นฟูและถ่ายทอดแก่เยาวชนรุ่นหลังเพื่อสืบทอดต่อไป กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานไม่ว่าเป็นการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมอันเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างมูลค่าสินค้าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ กิจกรรมมีตั้งแต่วันนี้ – ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ด้านนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน ” ข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ” ภายใต้โครงการ เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 ภูมิปัญญา จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ภูมิปัญญาจังหวัดลำปาง จำนวน 10 ภูมิปัญญาและจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 5 ภูมิปัญญา รวม 50 ภูมิปัญญา การสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง จำนวน 50 รายการ กิจกรรมการก่อเจดีย์ทรายปักข่อตุง การสรงน้ำพระ และลอดซุ้มน้ำพระพุทธมนต์ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การขับซอล้านนา จากสมาคมศิลปินขับซอล้านนาและการสาธิตวิถีชีวิตกาดหมั้ว 4 จังหวัด

 

Related Posts