มช. เปิดตัวโครงการหลักสูตร บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโครงการหลักสูตร บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล Digital Industry Integration : DII เป็นหลักสูตรที่ร่วมกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ผู้เรียนสามารถสมัครเป็นพนักงานบริษัทได้ตั้งแต่เข้าเรียน!!!

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวทันเทรนด์ พร้อมเปลี่ยนผ่าน จับมือผู้ประกอบการทั่วไทย พัฒนาบุคลากรสู่ตลาดแรงงานดิจิทัล รับมือโลกแห่งอนาคต
เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังปฏิรูปเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หรือดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งมีความต้องการใช้กำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านดิจิทัลเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี 2559 พบว่าประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานด้านนี้อยู่ถึง 17,674 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึง ได้จัดทำหลักสูตรใหม่ คือ “หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Integration: DII)” โดยมีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่สามารถทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมกับการสนับสนุนการปรับตัวของนักศึกษาโดยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้นักศึกษามี การเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning: WIL)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงหลักสูตรนี้ว่า
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนเน้นทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงได้สร้างหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Integration: DII) ขึ้น โดยมีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใต้รูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะดังนี้
1. เป็นหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
2. การเรียนการสอนเพื่อเตรียมทักษะที่ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษา
3. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานได้ในระหว่างการเรียนผ่านการเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง ในอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning : WIL) ตั้งแต่ปี 2
4. ผู้เรียนเข้าสมัครเป็นพนักงานบริษัทตั้งแต่เข้าเรียน
โดยมีบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เข้าร่วมโครงการ (MOU) ไม่ว่าจะเป็น
1. บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด (CLBS) (https://www.clbs.co.th/)​
2. บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จํากัด (https://artisan.co.th/)​​
3. บริษัท AppMan จำกัด (https://www.appman.co.th/)
4. บริษัท เอ-แวลลู จำกัด (https://www.avalue.co.th/)
5. บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด (http://innergylab.com/)
ทั้งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะที่ตรงตามความต้องการจริง และเป็นปัจจุบัน รวมไปถึงตัวนักศึกษาเองก็จะได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งทางหลักสูตรจะได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 นี้
คัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์และทำ Work Shop ร่วมกับสถานประกอบการในวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 นี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/groups/234853744122327/
หรือสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
http://dii.camt.info/
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053-920299 หรือ 063-5250248
www.camt.cmu.ac.th
LINE @CAMTCMU
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

  

 

 

Relate Posts :