สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมองค์กรภาคี/เครือข่าย คนทำงานด้านเยาวชน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงาน (Story Board) หนังสั้นเข้าร่วมประกวดคัดเลือก เพื่อรับทุนสนับสนุนในการทำหนังสั้น ในหัวข้อ “หนัง 3 ลด” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีเนื้อหาหลักๆ 3ด้านดังนี้

1. ลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่

2. ลดการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์

3. ลดการรังเกียจกีดกัน

ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็นสองระดับ

1.    อายุ12-18ปี รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลชมเชย

2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร

2.    อายุ18-24ปี รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลชมเชย

2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-211048 ต่อ115 หรือ080-6791754 และ https://www.facebook.com/i.teencm

 

ฝากความคิดเห็น ...