ททท. เชียงใหม่ เผยทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จัดงานแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ณ นิมมาน 1 @ Nimman Convention Centre พร้อมด้วยนายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสาวภัคนันท์วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง


ในปี 2562 ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 โครงการหลัก ภายใต้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก (2) กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และ (3) กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว ดังนี้


1. โครงการเที่ยวเท่เก๋ไก๋…สไตล์เชียงใหม่ (CHIC in Chiang Mai) มุ่งเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยว Creative Local Craft ผ่าน Amazing Story of Chiang Mai เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม GEN Y
2. โครงการผ้างามเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ : The Amazing Chiang Mai Fabric Story เจาะกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้หญิง โดยเสนอขาย Amazing Story ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม และผ้าไหมสันกำแพง เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายออกไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่แจ่ม และอ าเภอสันแพง
3. โครงการ Chiang Mai Fam-Fun เจาะกลุ่มเป้าหมาย Millennial Family ครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะของลูก โดยเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่นอกเหนือจากห้องเรียน อาทิ กิจกรรม Workshop, D.I.Y. และ Outdoor Activities เป็นต้น
4. โครงการเชียงใหม่ ม่วนใจ๋วันธรรมดา เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัย (Silver Age) และกลุ่ม Corporate ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเชียงใหม่ในช่วงวันธรรมดา โดยนำเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อาทิ ชุมชนท่องเที่ยวในเขตรอบเมืองเก่าเชียงใหม่, เส้นทางไหว้พระเสริมความสิริมงคล และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อ านวยการส านักงาน ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2562 เราจะเน้นการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน Amazing Story of Chiang Mai ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากออกเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อค้นหาเรื่องราวและสัมผัสประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในที่อื่น โดยคาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 7% และมีรายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10%

Relate Posts :