หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  ณ วัดไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถานตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ชมวัดเก่าแก่อายุกว่า 150 ปี กุฎิที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ไม้สักทอง และพระพุทธเจดีย์ 9ยอด

นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี กล่าวว่าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่เกิดจากการที่รัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน โดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีการบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มองค์กรชุมชน ทั้งนี้มีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว

โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ โดยที่ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอ  ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง

การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้จะเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง โดยความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและประชาชนขอให้การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง     อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จงประสบความสำเร็จ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านนาย ณัฐวัฒน์ สมหนุน ผู้ใหญ่บ้านไชยสถาน กล่าวว่า บ้านไชยสถานหมู่ที่ 1 เป็นชุมชนเล็กๆของตำบล ป่าบงอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บ้านไชยสถาน หมู่ที่  1เป็นชุมชนเล็กๆของตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัดไชยสถาน เป็นสถานที่เที่ยวสำคัญและเป็นแหล่งศรัทธาของชุมชน ซึ่งในอดีตมีชื่อเรียกว่า วัดน้อย มีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี วัดไชยสถาน ยังประกอบไปด้วยศาสนสถานที่สำคัญทางศาสนา เช่น กุฎิที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ไม้สักทองทั้งหลัง และพระพุทธเจดีย์ 9ยอด ซึ่งหมายถึงการน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่มีความโดเด่นสวยงาม พร้อมทั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยมีท่านเจ้าคุณพระมงคลสิริ เป็นพระเถระใหญ่ มีอายุ 91 ปี (70 พรรษา) เป็นเจ้าอาวาส ที่มีอายุมากที่สุดของอำเภอสารภี ชาวบ้านจึงเรียกว่าหลวงปู่ ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในชุมชนและคนทั่วไป สมัยก่อนคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำขนมเป็นหลัก วัตถุดิบและส่วนผสมก็ได้มาจากภายในท้องถิ่นตามธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่และกล้วย ที่นำมาใช้ ซึ่งผูกโยงกับวิถีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ ที่ได้นำมาจัดแสดงและสะท้อนถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์อันโดดเด่น เช่น

1. การต๋องจ่า ใบตองแห้งที่ผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนเพื่อรักษาสภาพการใช้งานให้อยู่ได้นานขึ้น  คือการตัดใบตองให้ได้รูปขนาดตามที่ต้องการแล้วนำมาวางบนแพลทร้อน จากนั้นนำถุงทรายมาทับไว้ให้ใบตองเรียบเสมอกันใช้เวลา 5 วินาที ขั้นตอนนี้เรียกว่าการ “ จ่า “ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ ต๋องจ่า ”


2. เฮือนซอมพอ หัตถกรรมไม้ไผ่เชิงประยุกต์ กลุ่มต้นแบบของการจักสานสมัยใหม่โดยใช้เทคนิคการประยุกต์และดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย

3. ข้าวหลามบ้านยายก๋องคำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนบ้านไชยสถานแต่โบราณ  ด้วยไม้ไผ่ที่ขึ้นชุกจึงกลายมาเป็นวัตถุดิบที่ชาวบ้านนำมาทำข้าวหลามที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และ

4. งานปั้นดินเหนียว โดย คุณจำนาน แดงน้อย ศิลปินจากสวนจิตรลดา ที่สร้างสรรค์งานศิลป์ได้อย่างมีเอกลักษณ์ที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ในชุมชนบ้านไชยสถานก็ยังมีงานคราฟท์ งานฝีมือศิลปะอื่นๆให้ได้ชมกัน อย่าง เช่น การเพ้นท์สีบนไม้ , ร่มและพัด เป็นต้น

กิจกรรมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านไชยสถาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นเมือง เป็นต้น คาดหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมโปรแกรมท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ต่อไป

นางสาว ฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 42 หมู่บ้าน โดยที่อำเภอสารภี มีหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณตามโครงการฯ จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 1และ บ้านเทพาราม หมู่ที่ 5ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการดำเนินงานใน 8กิจกรรม ได้แก่

1.การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

2.การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี


3.การศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

4. การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (การปรับภูมิทัศน์)

5. การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

6. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

7. การส่งเสริมโปรแกรมท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

8. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี


สำหรับกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพในชุมชน
ให้มากขึ้น

2.ส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวก
และทั่วถึง โดยความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและประชาชน

3.เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและการตลาด

กิจกรรมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีขึ้นในวันนี้ ณ วัดไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านไชยสถาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นเมือง เป็นต้น

Relate Posts :