เชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกาแฟ จัดสัมมนา“ตามทันนวัตกรรมเพื่อธุรกิจกาแฟ” : เชียงใหม่เมืองกาแฟ

เชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกาแฟ จัดสัมมนา“ตามทันนวัตกรรมเพื่อธุรกิจกาแฟ” : เชียงใหม่เมืองกาแฟ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในงานสัมมนาเรื่อง”ตามทันนวัตกรรมเพื่อธุรกิจกาแฟ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ โดยมี ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน นายนัฐพงษ์ สุตาคำ ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ร้านยี่ปั๊ว TAPAS and แจ่ม BAR อำเภอเมือง และวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ เฮือนกาแฟ หมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ดร.วาปี มโนภินิเวศ พร้อมด้วย ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ เปิดเผยว่า “จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟ และนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าต่ำ และติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap)


ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมดิจิทัลกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ในการผลิตสินค้าและบริการ ตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จึงเกิดแนวคิดการดำเนิน โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลของผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้ขาย ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกาแฟ (GPS) และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกาแฟ รวมถึงการสร้างบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัลสำหรับสนับสนุนกระบวนการพัฒนาการจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทาง New -S-Curve ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจทางออนไลน์ ช่วยผลักดัน ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอด บริการ ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้นำในตลาดโลก”

ภายในงานมีการรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ การระดมสมองเพื่อรับฟังความเห็น ความต้องการ ของตลาดกาแฟในยุคปัจจุบัน การร่วมกิจกรรมเพื่อรู้จักธุรกิจตัวเอง (SWOT Serious Play) การ Workshop ดิจิทัลคอนเท็น และการตลาดออนไลน์ด้วยการลงมือฝึกทำจริง โดยอาจารย์ ดร. มณิษวาส จินตพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,การเข้าร่วมคลินิกกาแฟ สร้าง QR-Code ธุรกิจและการเปิดร้านสู่โลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ chiangmaicoffeehub.com โดย บริษัท ฮาร์ทแวร์ เทคโนโลยี จำกัด และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Workshop การถ่ายรูปสินค้าสำหรับโฆษณา โดยคุณผาติ ไวโรจนสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing จากบริษัท เอช.ไอ.พี.มาร์เก็ตติ้ง สตูดิโอ จำกัด ทั้งนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Relate Posts :