เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา: All Year Round Festive Season of Lanna

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน“เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา: All Year Round Festive Season of Lanna” ณ โถงทางเดินอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา (All Year Round Festive Season of Lanna)”

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ คือ1. เพื่อคืนข้อมูล องค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยสู่สาธารณะ2. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์การจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนาที่ถูกต้องและเหมาะสม3. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวการศึกษาและฟื้นฟูอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา 12 เดือน เส้นทางอารยธรรมล้านนา ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวและตัวชุมชน

ในงานมีกิจกรรมการสาธิตหัวข้อ “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา” ถ่ายทอดวิถีชีวิตและประเพณีในแต่ละฤดูกาล ทั้ง ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เวทีเสวนาหัวข้อ “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา”
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีล้านนา โดย “พ่อครูบุญศรี รัตนัง” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) บรรเลงเพลงซอพื้นบ้านล้านนา

นอกจากนี้มี นักวิชาการ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยววิถีไทยในล้านนาอย่างยั่งยืน

ฝากความคิดเห็น ...