“Thailand STEM Festival 2018” ยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาให้มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงาน “Thailand STEM Festival 2018 “อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 13 กันยายน 2561 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  จัดงาน Thailand STEM Festival 2018 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 โดยมีดร.อัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน   ดร. สิทธิชัย  มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวต้อนรับ ณ.ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  มีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม กว่า  11,000  คน

ดร.อัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กล่าวว่า การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ นับเป็นนโยบายหลักที่สำคัญประการหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สะเต็มศึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้มีการระบุให้ใช้ระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาให้มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ไว้ในแนวทางการปฏิรูปแนวทางที่ 2 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนงานสำคัญที่จะต้องผลักดัน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไว้อีกจำนวน 11 แผนงาน และในแผนงานที่ 5 ได้ระบุไว้ว่าภายใน 5 ปี ให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียน โดยพัฒนาหลักสูตร ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน กำหนดเป้าหมายและจัดทำคู่มือกิจกรรม STEM ศึกษาสำหรับครูและนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 รวมทั้งให้มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงทางด้านสะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย

ดังนั้น การจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2018 ในวันนี้ จึงนับว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนองค์กรพันธมิตรทางวิชาการทุกหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเยาวชนให้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการขับเคลื่อนนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นจุดเน้นสำคัญในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน


ผมขอแสดงความชื่นชมที่ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่ได้จัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2018 ขึ้นในวันนี้ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานถือเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เป็นเวทีในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาทางวิชาการระหว่างโรงเรียน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

นายบุญเสริญ  สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย /ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ริเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยโดยจัดตั้งเครือข่ายสะเต็มศึกษาที่มีศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาประจำภูมิภาคอีก 13ศูนย์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน โดยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน มีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาเชิงวิชาการด้านสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเป็นศูนย์ข้อมูล (Resource center) เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาสู่ภูมิภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา อีกทั้งยังทำหน้าที่ประสานงาน เผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนและบุคลากรด้านสะเต็มในภูมิภาคอีกด้วย เพื่อให้การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษา และเผยแพร่ความเข้าใจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ  สสวท. จึงริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรม  Thailand STEM Festival  ขึ้นตั้งแต่ปี 2558  ในทุกภูมิภาค

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาถึงหน้าที่และบทบาท ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยจนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษา  และ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2561 นี้ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงได้จัดงาน Thailand STEM Festival 2018  ขึ้น ซึ่งนับเป็นการจัดงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจาก 3 ภาคส่วนได้แก่ 1.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2. สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

การจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาและกิจกรรมเชิงวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จำนวนหลายกิจกรรม เช่น การแสดงนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาของนักเรียนและคณะครูของ โรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 75 หน่วยงาน มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษา การประกวดผลงานโรงเรียน และครูผู้สอน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักเรียนจำนวนหลายรายการ  โดยมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ จำนวน 950 ทีม มีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน จำนวน 4,750 คน และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานตลอดทั้ง 2 วัน ไม่ต่ำกว่า  11,000  คนทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก กระผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนในการดำเนินงานครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วย


Relate Posts :