การประกวดแผนธุรกิจ “การทำการตลาดออนไลน์บุกตลาดจีนบนสังคมออนไลน์ WeChat”

การประกวดแผนธุรกิจ “การทำการตลาดออนไลน์บุกตลาดจีนบนสังคมออนไลน์ WeChat” 

ปัจจุบันการค้าในระดับภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆทวีความสำคัญเพิ่มขึ้อย่างรวดเร็ว เมื่อยุคสมัยแห่งดิจิตอลได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ทำให้ปัจจุบันสินค้าและบริการจำนวนมากสามารถสื่อสารและค้าขายผ่านช่องทางE-Commerce Search Engine และ Social Network โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนที่มีประชากรเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากกว่า 700 ล้านคน จึงมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดยสนับสนุนให้เกิดการค้าขายบนระบบการค้าออนไลน์ภายใต้นโยบาย “Cross Border E-Commerce” การศึกษาเรียนรู้รูปแบบการค้าผ่านระบบออนไลน์จีนจึงเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์อาเซียนศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ “การทำการตลาดออนไลน์บุกตลาดจีนบนสังคมออนไลน์ WeChat” สำหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ประกอบการไทยเข้าใจถึงแนวทางการทำการค้าและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของประเทศจีน ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้มีการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมี 10 ทีมจากสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

      1. เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ด้วยช่องทางการสังคมออนไลน์ เพื่อการค้าสินค้าไทยสู่ตลาดประเทศจีน

 1. เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลแก่ผู้ที่เข้าร่วม จุดประกายพัฒนาความคิด เพื่อต่อยอดนำไปสู่ช่องทางการตลาดประเทศจีน
 2. เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้และสามารถนาเครื่องมือดิจิทัลมาสร้างสรรค์แผนธุรกิจเพื่ออนาคต เสริมสร้างประสบการณ์และขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
 3. พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และให้กาลังใจแก่นักพัฒนาผลงาน ในอันที่จะแสดงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชน

 


รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชยเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 รางวัล

แนวทางและคุณสมบัติของแผนธุรกิจฯที่เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มละ 5 คน โดยในแต่ละกลุ่มต้องมีนักศึกษาจีนอย่างน้อย1คน (ต้องใช้นักศึกษาจีนเพื่อประกอบการสมัครเปิดช่องทางขายบนวีแชท) และนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างน้อย 1 คน (เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจส่วนของแผนการตลาดเป็นภาษาจีน)
 2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเลือกสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดที่สถาบันฯตั้งอยู่จำนวน 1 ชนิดผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนาแผนการตลาดบนช่องทางวีแชท แผนการจัดจำหน่ายสู่ตลาดประเทศจีน โดยเนื้อหาสำคัญในแผนการตลาดประกอบด้วย
  • คุณสมบัติของสินค้า ประเภทของสินค้า วัตถุดิบที่ใช้ คุณประโยชน์ ลักษณะบรรจุภัณฑ์
  • แผนการผลิต ความพร้อมของวิสาหกิจฯเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน
  • แผนการตลาด การขนส่ง และช่องทางการชำระเงินออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

Relate Posts :