World Robot Game North Thailand 2018 (North WRG) การแข่งขันเพื่อหาตัวแทนระดับประเทศ

เตรียมตัวให้พร้อม ลับฝีมือให้เจ๋ง กับการแข่งขัน World Robot Game North Thailand 2018 (North WRG)เพื่อเฟ้นหาตัวแทนระดับประเทศ

การแข่งขัน World Robot Game North Thailand 2018 (North WRG) เป็นการแข่งขนั ที่จัดเพื่อคัดเลือกทีมนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่มีแหล่งพำนักอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อมีสิทธิเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันWorld Robot Game 2018 คร้ังที่ 4 ที่จะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ของปีนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์

World Robot Game เป็นเกมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่มีการเริ่มต้นจากการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศ แถบอาเซียน ริเริ่มให้มีการแข่งขันโดยประเทศฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ มีข้อกำหนดที่จะต้องใช้หุ่นยนต์ที่ ผลิตจาก บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กซ์เพอริเมนต์จำกัด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย การแข่งขัน World Robot Game ใน 3 คร้ังแรก มีประเทศอินโดนิเซีย เป็นเจ้าภาพ 2 คร้ัง ประเทศ สิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ 1 คร้ัง มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คนจากประเทศในอาเซียน และ ประเทศอื่น เช่น จีน ปารากวัย เป็นต้น ตลอด 3 คร้ังที่ผ่านมา ประเทศไทยครองความเป็นเจ้าเหรียญทอง รับรางวัลถ้วยรวมมาตลอด 3 คร้ัง นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเป็นอย่างมาก World Robot Game ในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกตัวแทนได้สิทธิไปแข่งขัน เดิมน้ันจัดเฉพาะส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน แต่ในปี พศ.2560 ได้ริเริ่มที่จะจัดคัดเลือกในภูมิภาคโดยเลือกที่ ภาคเหนือ จัดขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า World Robot Game North Thailand หรือ North WRG มีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 250 คน การแข่งขัน World Robot Game North Thailand 2018 คร้ังที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้นักประดิษฐ์หุ่นยนต์จากภาคเหนือที่มาจากทั้งโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส แสดงความสามารถและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ท้้งประเทศไทยและภาคเหนือเรา

Related Posts