กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัด”Lanna Expo 2018″ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2561

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัด”Lanna Expo 2018” 22 มิ.ย.นี้

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กำหนดจัดงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน LANNA EXPO 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่า การค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิด ในช่วงบ่ายของวันที่ 22 มิถุนายน 2561


ภายในงานได้จัดให้มีการออกร้านแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ อาทิ สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป, งานหัตถกรรม, การศึกษา, Lanna 4.0, อาหารและเครื่องดื่ม, กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, กิจกรรมด้าน สุขภาพ Health & Wellness, และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งนี้นโยบายส ำคัญของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๑๑ ข้อนั้น ในประเด็นที่ ๖ ได้ให้ความสำคัญในการ เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้าลงทุน และการค้าขายชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการบูรณการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการจัดแสดงที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo ) ส าหรับเป็น เครื่องมือในการส่งเสริมและผลักดันศักยภาพด้านการค้าการลงทุน การเกษตร และด้านอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ต่อไป


Relate Posts :