เนื่องในเทศกาลแห่งความรัก โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ นำโดยคณะกรรมการโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ได้จัดกิจกรรมวาดรูประบายสี โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ให้กับเด็กในความอุปการะบ้านเวียงพิงค์ รวมถึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินสบทบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์  ตั้งอยู่เลขที่ 63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีเด็กในการอุปการะทั้งสิ้น 422 คน โดยแบ่งเป็กเด็กปกติ ทั้งชายและหญิง จำนวน 356 คน และเด็กติดเชื้อเอดส์และได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ จำนวน 66 คน โดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จะให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนชาย-หญิง อายุแรกเกิด–5 ปี ที่กำพร้า ถูกทอดทิ้ง ให้ได้มีโอกาสเจริญเติบโตและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวทั่วไป ทั้งนี้ ทางโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรม Hug from the heart โดยเชิญชวนเพื่อนพนักงานทำกิจกรรมวาดรูประบายสี โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ร่วมกับเด็กในความอุปการะบ้านเวียงพิงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านความคิดและจินตนาการรวมถึงมอบความรักและขวัญกำลังใจให้แก่เด็กในความอุปการะบ้านเวียงพิงค์ เนื่องในวันแห่งความรัก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อพัฒนาสังคมที่ทางโรงแรมฯได้จัดทำอย่าง ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

ฝากความคิดเห็น ...