กิจกรรม “ข้าราชการไทย ใจสีขาว”

    กิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นโครงการสร้างเครือข่าย “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” ขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ชั้น G Junction X ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

     โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ซึ่งสอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากร และการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยใช้วิธีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ บทบาท หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าถึง และตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต

ป.ป.ท. จึงจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเฟ้นหาข้าราชการต้นแบบ ภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีทุกภาคส่วน และเชิดชูเกียรติ คุณความดีของข้าราชการภาครัฐที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบธงประจำโครงการแก่ “ภาคีเครือข่าย” การแนะนำวิธีสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” และชมมินิคอนเสิร์ตปิดท้ายกิจกรรมกับ มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ด้วยค่ะ งานดีๆ แบบนี้ เราก็อยากให้ชาว CMTT ไปร่วมงานกันเยอะๆ นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการดีๆ และได้เป็นส่วนร่วมในการปราบปรามคอร์รัปชั่นค่ะ

Related Posts