สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์ “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์”

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นแกนนำในการจัดโครงการ “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน” โดยมีการพัฒนาต่อยอดโครงการอย่างเป็นรูปธรรม มทร.ล้านนา ในฐานะ แกนนำได้จัดโครงการ “สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์” ภายใต้แนวคิด “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” เป็นปีที่ 3 มี 20 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาลัยชุมชนแพร่, วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิทยาอาชีวศึกษาเชียงใหม่และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • สร้างเครือข่ายแกนนำบุคลากรและแกนนำนักศึกษาในการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีศักยภาพและต่อเนื่อง
  • เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนและได้แนวปฏิบัติที่ดีจากการดำเนินโครงการของเครือข่าย
  • สนับสนุนมาตรการ นโยบายและการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน ผลักดัน กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถาบันการศึกษา
  • สนับสนุนแกนนำบุคลากร และแกนนำนักศึกษาในการป้องกัน รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจแอลกอฮอล์และส่งเสริมกิจกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน สำหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะได้ร่วมปฏิบัติ 4 ภารกิจสร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ ดังนี้
  1. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน มีทิศทางของประเด็นในการรณรงค์ให้ชัดเจนและต่อเนื่องทุกปี เพื่อการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืน โดยมีแกนนำบุคลากรและแกนนำนักศึกษาในการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีศักยภาพ
  2. จัดให้มีกิจกรรม/ โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ปัญหา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บูรณาการและชูประเด็นด้านการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ร่วมกับโครงการรณรงค์เรื่องเครืองดี่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและความสนใจของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน
  3. เกิดข้อตกลง/ นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการไม่รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งานเลี้ยงของบุคลากรในสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  4. มีการสนับสนุนชมรมต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาให้นักศึกษาได้ทดลองทำกิจกรรม การรณรงค์เรื่องแอลกอฮอล์ จัดตั้งหน่วยงานร้องเรียนของนักศึกษาหากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนนั้น

โดยได้มีการลงนามบันทึกความร่วมือ MOU เครือข่ายสถาบันการศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขาภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” ปี 2560- 2561 จากตัวแทนทั้ง 20 สถาบัน พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไอบิส 4 โรงแรมไอบิส สไตส์ จังหวัดเชียงใหม่

Related Posts