เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 17.00น. ณ ห้องเชียงใหม่ 4-5 อาคารนานาชาติ โรงแรมดิอิมเพลส เชียงใหม่ นายสุนธน วิชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.ณพศิษฎ์ จักร์พิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว

วิทยาลัยนานาชาติ มช. นำทีมผุดโครงการดันเศรษฐกิจดิจิทัลยกนำร่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Smart Chiang Mai : Smart Tourism เป็นการนำร่องเมืองเชียงใหม่ให้ไปสู่ Smart City
ให้สามารถรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เต็มรูปแบบได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการตั้งคำถามจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการและผู้บริการการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สามารถนำเสนอการให้บริการและทำรายได้ทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เรียกว่า “Smart Tourism” และเน้นการท่องเที่ยวแบบ So-Lo-Mo

จังหวัดเชียงใหม่จึงควรมีตลาดการท่องเที่ยวของตนเองบนอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลและความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ดีกว่าและทั่วถึง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยให้มีความสะดวกสบายสามารถใช้บริการการท่องเที่ยวผ่านสมาร์ทโฟน และจัดทำตลาดการท่องเที่ยวสำหรับอุปสงค์และอุปทานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างตราสัญญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเป็น Smart Chiang Mai และตอบโจทย์ Digital Economy สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อไปสู่การสร้างเชียงใหม่ให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านการท่องเที่ยวและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดได้

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในการพัฒนาโครงการนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอีก 8 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันและเกิดประสิทธิภาพ ให้ผลประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การพัฒนาเชียงใหม่ให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มตัวและมีความพร้อมในอนาคต

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ College of Arts Media and Technology ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน Northern Digital Expo 2017 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยจะมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของผู้ประกอบการ แรงงานทางด้านดิจิทัล ซอฟต์แวร์ ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ Startup ด้านดิจิทัลและไอที ได้รับทราบ เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในงานที่จะแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด และเกิดประโยชน์นำไปถึงการต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ Smart City

การสมัครงานจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ และสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่สำคัญคือได้พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ในอนาคตต่อไป

โดยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยกิจกรรมภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการทั้งแสดงสินค้า และ JOB ZONE บริษัทด้านดิจิทัลไอทีจากทั่วประเทศ การแสดงผลงานของนักศึกษา บูธแนะนำสถาบันการศึกษาและคณะที่เกี่ยวกับด้านดิจิทัลไอทีและเทคโนโลยี งาน Networking Dinner การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล กิจกรรม Work shop ด้านดิจิทัลและไอที การจัดมินิคอนเสริ์ตและโฟล์คซองแจ็ส การแข่งขันเกม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมายที่พลาดไม่ได้อย่างแน่นอน

ฝากความคิดเห็น ...