ททท.เชียงใหม่ ชวนแอ่วดอย “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา”

        เชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย ความสดชื่น และความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสัน ที่บานสะพรั่ง แต่งแต้มให้ดอยสูงให้สวยงาม อีกทั้งผักผลไม้เมืองหนาวสดใหม่มากมายหลากหลายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์จากยอดดอยต่าง ๆ ที่รอให้ทุกคนได้สัมผัส เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการเดินทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง ในมิติของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทั้งการเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม วิถีท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรของพระองค์ทีได้ทรงมีพระราชดาริทรงก่อตั้งโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ นับร้อยนับพันโครงการ
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อานวยการ ททท.สานักงานเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะมีเป็นจังหวัดที่ภูมิอากาศที่เหมาะสม มีธรรมชาติที่สวยงาม หากแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มีความเป็นอยู่ที่ลาบาก ยากจน ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มีการก่อตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการในตาแหน่งผู้อานวยการ โดยปัจจุบันมีโครงการหลวง โครงการในพระราชดาริในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 20 แห่ง ซึ่งทั้งโครงการหลวงและโครงการในพระราชดาริข้างต้น นอกจากจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ชาวไทยภูเขา ในการลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ แล้ว หากแต่ยังมีบทบาทในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง โดยจะเห็นได้ว่ามีโครงการหลวงหลายแห่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ดังนั้น โครงการ “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา” จึงเป็นโครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักโครงการหลวง และโครงการตามพระราชดาริ ในมุมมองใหม่ ผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ความประทับใจ ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง และจัดทาคู่มือแนะนาเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา” ดังนี้
เส้นทางที่ ๑ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางอ่างขาง-เชียงดาว-ห้วยลึก” (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก)
เส้นทางที่ ๒ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางจอมทอง-อินทนนท์-แม่แจ่ม”(สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง)
เส้นทางที่ ๓ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางแม่โถ-ห้วยต้ม” (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ)
เส้นทางที่ ๔ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางแม่ริม-สะเมิง” (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-สถานีเกษตรหลวงปางดะ-อุทยานหลวงราชพฤกษ์)
เส้นทางที่ ๕ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางวัดจันทร์-กัลป์ยาณิวัฒนา” (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์-อาเภอกัลยาณิวัฒนา)
เส้นทางที่ ๖ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางห้วยฮ่องไคร้-ตีนตก” (โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง-โครงการพระราชดาริบ้านทุ่งจี้)
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทาง และขอรับคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยว “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา” ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๒๔๘๖๐๔-๕ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
* *
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำดอยอินทนนท์
พระมหาธาตุนภเมทนีดล
บรรยากาศบนดอยอินทนนท์กำลังเย็นสบาย มีนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาขึ้นไปชมอย่างมากมาย
ท่านวิสูตร บัวชุม ผู้อานวยการ ททท.สานักงานเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานกับคณะคาราวานกว่า 100 ชีวิต
ไข่ปลาคาวเวียร์ที่ทำมาจากปลาเทราต์สายรุ้งและปลาสเตอเจี้ยน มีที่เดียวในประเทศไทย
สวน 80 พรรษากำลังสวยเนื่องจากมีทั้งดอกไม้หลากชนิดกำลังแข่งกันเบ่งบาน
ดอกนางพญาเสือโคร่งที่โครงการหลวงขุนวางยังคงออกดอกบานสะพรั่ง
เมนูอาหารหลากหลายจากโครงการหลวงมีให้ลิ้มลองอย่างมากมาย
ระหว่างทางกลับจะมีตลาดม้งให้ได้แวะช้อปแบบเพลิดเพลิน

Relate Posts :