ททท.เชียงใหม่ ชวนแอ่วดอย “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา”

        เชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย ความสดชื่น และความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสัน ที่บานสะพรั่ง แต่งแต้มให้ดอยสูงให้สวยงาม อีกทั้งผักผลไม้เมืองหนาวสดใหม่มากมายหลากหลายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์จากยอดดอยต่าง ๆ ที่รอให้ทุกคนได้สัมผัส เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการเดินทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง ในมิติของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทั้งการเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม วิถีท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรของพระองค์ทีได้ทรงมีพระราชดาริทรงก่อตั้งโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ นับร้อยนับพันโครงการ
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อานวยการ ททท.สานักงานเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะมีเป็นจังหวัดที่ภูมิอากาศที่เหมาะสม มีธรรมชาติที่สวยงาม หากแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มีความเป็นอยู่ที่ลาบาก ยากจน ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มีการก่อตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการในตาแหน่งผู้อานวยการ โดยปัจจุบันมีโครงการหลวง โครงการในพระราชดาริในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 20 แห่ง ซึ่งทั้งโครงการหลวงและโครงการในพระราชดาริข้างต้น นอกจากจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ชาวไทยภูเขา ในการลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ แล้ว หากแต่ยังมีบทบาทในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง โดยจะเห็นได้ว่ามีโครงการหลวงหลายแห่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ดังนั้น โครงการ “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา” จึงเป็นโครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักโครงการหลวง และโครงการตามพระราชดาริ ในมุมมองใหม่ ผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ความประทับใจ ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง และจัดทาคู่มือแนะนาเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา” ดังนี้
เส้นทางที่ ๑ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางอ่างขาง-เชียงดาว-ห้วยลึก” (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก)
เส้นทางที่ ๒ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางจอมทอง-อินทนนท์-แม่แจ่ม”(สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง)
เส้นทางที่ ๓ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางแม่โถ-ห้วยต้ม” (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ)
เส้นทางที่ ๔ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางแม่ริม-สะเมิง” (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-สถานีเกษตรหลวงปางดะ-อุทยานหลวงราชพฤกษ์)
เส้นทางที่ ๕ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางวัดจันทร์-กัลป์ยาณิวัฒนา” (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์-อาเภอกัลยาณิวัฒนา)
เส้นทางที่ ๖ ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางห้วยฮ่องไคร้-ตีนตก” (โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง-โครงการพระราชดาริบ้านทุ่งจี้)
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทาง และขอรับคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยว “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา” ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๒๔๘๖๐๔-๕ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
* *
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำดอยอินทนนท์
พระมหาธาตุนภเมทนีดล
บรรยากาศบนดอยอินทนนท์กำลังเย็นสบาย มีนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาขึ้นไปชมอย่างมากมาย 
ท่านวิสูตร บัวชุม ผู้อานวยการ ททท.สานักงานเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานกับคณะคาราวานกว่า 100 ชีวิต
ไข่ปลาคาวเวียร์ที่ทำมาจากปลาเทราต์สายรุ้งและปลาสเตอเจี้ยน มีที่เดียวในประเทศไทย 
สวน 80 พรรษากำลังสวยเนื่องจากมีทั้งดอกไม้หลากชนิดกำลังแข่งกันเบ่งบาน
ดอกนางพญาเสือโคร่งที่โครงการหลวงขุนวางยังคงออกดอกบานสะพรั่ง
เมนูอาหารหลากหลายจากโครงการหลวงมีให้ลิ้มลองอย่างมากมาย 
ระหว่างทางกลับจะมีตลาดม้งให้ได้แวะช้อปแบบเพลิดเพลิน 

 

Relate Posts :

*nap ได้กลับมาแล้ว เป็น *nap ครั้งที่ 22 ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine*nap 2022 We are Back! เชียงใหม่อากาศเริ่มจะเย็นแล้ว มาเที่ยวเชียงใหม่ต้นเดือนธันวาคมนี้ ชวนมาชมเที่ยวงาน *nap  (นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด) ครั้งที่ 22 ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 งาน *nap (นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด) เว้นว่างไป 1 ปี เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิด-19 และปีนี้ งาน *nap ได้กลับมาแล้ว เป็น *nap ครั้งที่ 22 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มร้านค้าย่านถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1, โครงการ One Nimman และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ […]

Arr

November 30, 2022

เชิญชวนนักเรียนเยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ “ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้” งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ พบกับ…   นิทรรศการทางวิชาการ   เวทีแสดงความสามารถ   การประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการ เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่    นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกอนาคต    นิทรรศการส่งเสริมสัมมาชีพระหว่างเรียน    การแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา  งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    กิจกรรมWorkshop ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การจำหน่ายสินค้า งานหัตถกรรมและอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุ “ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย”      เนื่องด้วยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษ ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน […]

โปรเหนือ pronuea

July 29, 2022

กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน รับสมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจชุมชน 7สาขา อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเซรามิคและแก้ว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กำกับดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สแกนสมัครกิจกรรม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

aum

June 16, 2022

BaanBaan.co จับมือ ReviewChiangmai เปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ เว็บไซต์เพื่อคนหาบ้าน บุกตลาดภาคเหนือ ดันศักยภาพด้วย Property Tech

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineBaanBaan.co เว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในภาคอีสาน ประกาศจับมือ ReviewChiangmai ร่วมเปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดันศักยภาพด้วย Property Technology พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ BaanBaan.co เปิดตัวเมื่อต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จัดตั้งโดยบริษัท Createder บริษัทด้านเทคโนโลยีที่ก่อตั้งในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นด้วยการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัยพ์และคนที่สนใจภาคอีสานเป็นอย่างดี สำหรับ ReviewChiangmai คือผู้สร้างสรรค์ และส่งมอบ Content สู่ผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มกว่า 1.3 ล้านคน จึงมีความเชี่ยวชาญ รู้ลึกเรื่องเชียงใหม่ เข้าใจ insight คนภาคเหนือเป็นอย่างดี เป็นอีกช่องทางที่จะเข้ามาช่วยในการเข้าถึง คนหาบ้าน และกระจายข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือให้มากขึ้น พัฒนาโดยทีม GoGo Digital ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และรับดูแลการตลาดให้กับ Startup ในเชียงใหม่ กว่า 5 แบรนด์ การจับมือของ […]

romchut

November 19, 2021

NIA เปิดตัวสำนักงานภาคเหนือ ผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดสำนักงานภาคเหนือ NIA Northern Regional Connect เดินหน้าต่อยอดการผลักดันเชียงใหม่ไปสู่การเป็นจังหวัดศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อทำหน้าที่เป็น System Integrator ในการเชื่อมโยงส่วนราชการท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และชุมชน โดยจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่น เทศบาล มหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือ อว.ส่วนหน้า ในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับภูมิภาค รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. คือ ต้องการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน และการนำเอาองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่พร้อมจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ภูมิภาคให้พร้อมเติบโตและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ […]

โปรเหนือ pronuea

September 15, 2021