ททท.เชียงใหม่ เชิญร่วมงานประเพณี “ตานก๋วยสลาก” อ.แม่แจ่ม ประจำปี 2558

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประเพณี “ตานก๋วยสลาก” ประจำปี 2558 ของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 กันยายน 2558 ซึ่งในวันนี้วัดในอำเภอแม่แจ่มจะกำหนดจัดงานขึ้น พร้อมกันเป็นประจำทุกปีโดยประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีที่ชาวบ้านจะถวายเครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวล้านนาที่ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีตานก๋วยสลากให้คงอยู่สืบไป และเป็นการถ่ายทอดความงดงามของประเพณีล้านนา อำเภอแม่แจ่มจึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่ม และอาจารย์อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ตานก๋วยสลาก สืบสานวิถีแม่แจ่ม” โดยมีกติกาและหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ดังนี้
กติกาการประกวดภาพถ่าย
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพอัดสีขยายขนาด 12×18 นิ้ว (อัดขยายเต็มภาพ) ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวขนาด 14×20 นิ้ว น าใบสมัครและแผ่นซีดีรอมบันทึกภาพถ่ายติดด้านหลังของฟิวเจอร์บอร์ด (ใบสมัคร 1 แผ่นต่อหนึ่งผลงาน)
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายจากงานประเพณี “ตานก๋วยสลาก” อำเภอแม่แจ่ม ในวันที่ 27 กันยายน 2558 เท่านั้น
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด หากเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
5. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิคได้เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ต้องคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติของภาพถ่ายปกติ ไม่ผิดไปจากความเป็นจริง
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของเจ้าของผลงานอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่มขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของอำเภอแม่แจ่ม โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผลงาน โดยจะระบุชื่อเจ้าของผลงานทุกครั้ง
7. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งไม่เกินคนละ 5 ภาพ และมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดไม่เกินหนึ่งรางวัล
วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
ส่งภาพถ่ายด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ถนนสุทสนิท ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-485111 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ก่อนเวลา 16.30 น.
รางวัลการประกวด
ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตรและกระเป๋า Fotofile
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร
ชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอแม่แจ่ม โทร. 053-485111 หรือ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 053-248604, 053-248607 และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ได้ทาง www.tourismchiangmai.org

 

Relate Posts :