บริษัท สหเอเชียแปซิฟิคจํากัด ในเครือสหพฒัน์ได้เริ่มธุรกิจพัฒ นําอสังหําริมทรัพย์ประเภท คอนโดมิเนียม ภายใต้ Brand “Peaks” นําโดย คุณธีรดํา อําพนั วงษ์ หรือคุณหน่อย กรรมการผู้จัดการ บริษทัวร์

สหเอเชียแปซิฟิคจํากดั ธิดําคุณบุณยสิทธ์ิ โชควฒั นําประธํานเครือสหพัฒน์ ปัจจุบัน เป็นประธาน เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษทัวร์โอซีซีจํากัด(มหาชน)ดูแลผลิตภัณฑป์ระเภทเครื่องสําอาง ผลิตภณัฑด์ ดูแลจัดแต่งทรงผม กลุ่มสินค้า ประเภทเสื้อผ้า และกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดนตรี ภายใต้แบรนดช์ นําซึ่งเป็นที่รู้จกันอย่างดีในท้องตลาด อาทิ COVERMARK KMA. KMA PROFESIONAL, SUNGRACE, SHISEIDO POSFESIONAL, BSC HAIR CARE, GUY LAROCHE, GUNZE, RITMULER

       โดยเมื่อต้นปี 2558ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดตัว โครงการPeaksAvenueซึ่งเป็นLuxury คอนโดมิเนียมบนถนนช้างคลานย่านไนท์บาร์ซ่าเป็นโครงการแรกซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราเป็น ชาวต่างชาติและนักลงทุนชาวไทย ท่ีต้องการแหล่งพักอาศัยท่ีมีคุณภาพ มีความเป็นส่วนตัว สูง และตั้ง อยู่บน ทําเลที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นเจ้า ของกรรมสิทธ์ิในที่อยู่ ในพื่นที่ห้องขนาด60-200ตารางเมตรตกแต่งในสไตล์บูทีครวมถึงฟังชั้นห้องออกกําลังกาย, ห้องอบไอน้ํา, สระว่ายน้ํา, ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทั้งชายและหญิง รวมไปถึงระบบ รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ด้วยระบบการ์ดท่ีเข้าได้เฉพาะชั้นที่พัก บนใจกลางเมืองเชียงใหม่ เดินทาง เพียง 10 นําทีถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

        ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้ว เสร็จและได้จดทะเบียนอาคารชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้า ได้เริ่ม ทยอยโอน คาดว่า จนถึงปลายปี น้ียอดรับรู้รายได้ของโครงการจะประมาณ 200 ล้านบาทจากมูลค่าโครงการ

300ล้านบาทลูกค้าท่ีโอนแล้วส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติต่างพึงพอใจถึงความเป็นส่วนตัวท่ีมีจํานวนห้อง ทั้ง โครงการเพียง 28 units รวมทั้งคุณภาพวัสดุการก่อสร้างและตกแต่งที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี โดยเฉพาะพื่นท่ีส่วนกลางชั้นดาดฟ้าเห็นวิวดอยสุเทพและบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้ง สระว่ายน้ํา ท่ีสวยงาม ระเบียงท่ีกว้าง สวน และเคาร์เตอร์บาร์สําหรับจัดปาตี้ส่วนตัวของลูกบ้าน เพื่อชมความงามของ ห้องชุดพักอาศัย สัมผัส กับสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการชมวิวดอยสุเทพและเมืองเชียงใหม่ยามค่ำ คืนบน Panorama Sky Deck

ฝากความคิดเห็น ...