หอศิลป์ มช.จัดนิทรรศการ ART THESIS Exibition 2015 RMUTL

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมเปิดงาน นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาศิลปกรรมชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2558

สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะไทย

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

นิทรรศการจัดระหว่าง วันที่ 3 – 15 มีนาคม 2558

งานเปิดนิทรรศการ วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น.

ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related Posts