ระยะเวลาสถานที่นิทรรศการ
3 – 14 มีนาคม 2558 ห้องแสดงงาน ชั้น 1 และ ชั้น 2นิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์ โดยสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ พิธีเปิดวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น.
19 – 31 มีนาคม 2558ห้องแสดงงาน ชั้น 1 และ ชั้น 2 นิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีเปิดวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น.

ปิดทำการทุก วันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ฝากความคิดเห็น ...