งานเลี้ยงขอบคุณคณะผู้จัดงาน “ไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน”

บรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ

คณะผู้จัดงาน “ไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ลามก้ามปู โซน C โครงการจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่

Related Posts