Book Talk : อสรพิษและเรื่องอื่นๆ

Book Talk : อสรพิษและเรื่องอื่นๆ
อาทิตย์ ศรีจันทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
และ อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนนักแปลและอาจารย์ ม.เชียงใหม่
จะมาช่วยกันพินิจพิจารณารวมเรื่องสั้นของ แดนอรัญ แสงทอง เจ้าของรางวัลซีไรต์ปีล่าสุด
เวลา 16.00-18.00 น. ที่ร้าน ร่ำเปิงกาแฟ (ตั้งอยู่ระหว่างวัดร่ำเปิงกับวัดโป่งน้อย)

อสรพิษ : พิษ งูไม่ร้ายเท่าพิษคน

อสรพิษเเป็นเรื่องสั้น ของ “แดนอรัญ แสงทอง” นักเขียนไทยที่ไปมีชื่อเสียงโด่งดัง ใน ต่างประเทศ เน้ือเรื่องเล่าถึงการต่อสู้ระหว่างเด็กชายแขนพิการวัยสิบปีกับงูเห่ายักษเ์พศเมียตัวหน่ึง บทความน้ีสำรวจการใชสัมผัสภาษาของผู้เขียนที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์และจังหวะการดำเนินเรื่องท่ีเป็น เอกลักษณ์ต่างๆ กันไปในแต่ละช่วงของเน้ือเรื่อง และความเป็นสากลในการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของ ความชั่วร้ายในเรื่องสั้น เรื่องน้ี ตลอดจนวิเคราะห์วพิพากษ์ตัวละครหลัก ท่ีปรากฏในเน้ือเรื่อง
บทคัดย่อ อษุา พัดเกตุ*

 

Related Posts