Le Crystal มอบอุปกรณ์การเรียนรู้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน

ภัตตาคารฝรั่งเศส Le Crystal ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน ต.ยั้งเมิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ทางศูนย์ฯได้นำไปใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้และเพิ่มเติมพัฒนาการของเด็กเล็กในโอกาสต่อไป

Related Posts