การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “Shinkansen : ระบบการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น”

การส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษา : การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “Shinkansen : ระบบการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น” ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องบรรยาย HB5100 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยวิทยากร Mr. Kenji HAMAMOTO เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ ประเทศไทยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นมีผู้แปลความเป็นภาษาไทย (ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้ามาที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทรศัพท์ 053-943284 หรือทางอีเมล cmujapancenter@gmail.comภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เพื่อการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Related Posts