หม่อมเจ้าภีศเดช ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและงานแถลงข่าว “เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2556” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ  บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หลังการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม โดยสถาบันได้รับมอบพื้นที่และทรัพย์สินของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 และได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 โดยมีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามแนวทางและโครงการพระราชดำริด้านต่างๆ อาทิ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น ทั้งมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจ แหล่งเรียนรู้พืชสวนและ
ความหลากหลายทางธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามในระดับนานาชาติ เพื่อให้เป็นสมบัติ
ของชาติ และเป็นสถานที่เชิดชูพระเกียรติฯ ของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

ฝากความคิดเห็น ...